Logotype

Ersättningar

Styrelse

De totala arvodena till styrelsens ledamöter under 2017 uppgick till 1 350 kkr, vilket följer beslut vid årsstämman 2016. Av detta belopp uppgick ordförandens arvode till 450 000 kr, vice ordförande 300 000 och till övriga ledamöter 200 000 kr. Bolagets verkställande direktör erhöll inget styrelsearvode.

Ledning

Bolagets nuvarande verkställande direktör erhöll en lön på 3 406 kkr för sitt arbete under februari till december 2017.  I enlighet med gällande anställningskontrakt har en ömsesidig uppsägningstid på tolv månader. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Bolagets tidigare verkställande direktör har erhållit lön om 367 tkr för sitt arbete till och med 31 januari 2017.  Löner till koncernledningens övriga sex medlemmar uppgick till 7 353 kkr. Rörlig ersättning har utgått för 2017 med 255 tkr. Samtliga anställda medlemmar i koncernledningen inklusive verkställande direktören får löneförmån i form av tjänstebil om så önskas. Årsstämman den 27 april 2017 beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare gällande verksamhetsåret 2017. Bolagets övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid om två till tolv månader.

Optionsprogram

Doro har ett optionsprogram som löper 2018-2021.

Vg se det fullständiga förslaget som godkändes på Bolagsstämman den 27 april 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2017 innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal).

Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får ej överstiga den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska årligen bestämmas till ett belopp som inkluderar bolagets alla ersättningskostnader. Bolagets ledande befattningshavare har möjlighet att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Ledningens pensionsplaner ska i huvudsak vara avgiftsbestämda.

Vid uppsägning från bolagets sida kan ledande befattningshavare ha rätt till avgångsvederlag, vilket i sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Revisorer

De senaste tre åren har arvoden för revisionsarbete inom Doro-koncernen uppgått till 1,6 (2017) 2,0 MSEK (2016) och 2.1 MSEK (2015) för respektive år.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy