Logotype

Material

Doro strävar efter att välja material med så liten miljöpåverkan som möjligt. I takt med att mer miljöanpassade material utvecklas görs en bedömning om dessa kan ersätta befintliga material.

Registrering av kemikalier enligt REACH (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) berör den part som tillverkar/ importerar kemiska ämnen. Eftersom Doro importerar färdiga produkter där den slutliga tekniska specifikationen och utförandet har sitt ursprung i en tillverkningsenhet utanför EU och produkterna inte avger några kemiska substanser under normal användning, så finns det inget krav på att Doro registrerar eller rapporterar användandet av kemikalier. Dock ska produkterna uppfylla informationskraven i REACH SVHC (ämnen som inger mycket stora betänkligheter). Kraven är inte begränsande i sig, men kräver att distributionsledet och användarna informeras ifall tröskelvärdet för listade kemikalier överskrids.

Ett flertal EU-direktiv och förordningar reglerar Doros verksamhet. Bland de mer omfattande är direktivet om restriktioner av användningen av farliga substanser, RoHS, och en begränsning i fråga om långlivade organiska föroreningar i material, den så kallade POP-förordningen.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy