Logotype

Doro: Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2006)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2006) Kvartal 4 · Omsättningen uppgick till 121 MKr (189 MKr) · Resultatet efter skatt uppgick till -62 MKr (-27 MKr) · Resultat per aktie efter skatt blev -3,55 Kr (-6,29 Kr) Tolv månader · Omsättningen uppgick till 433 MKr (621 MKr) · Resultatet efter skatt uppgick till -95 MKr (-67 MKr) · Resultat per aktie efter skatt blev -8,76 Kr (-15,69 Kr) · Ingen utdelning föreslås (0,0 Kr/aktie) VD Rune Torbjörnsens kommentar "2006 var ett mycket besvärligt år för Doro. Vi har genomfört ett stort antal förändringar och bland annat koncentrerat verksamheten till den europeiska marknaden för konsumentelektronik och effektiviserat organisationen väsentligt. Som en konsekvens av detta har vi avyttrat vårt dotterbolag UpGrade Communication och vårt marknadsbolag i Australien kommer att ersättas av en distributörslösning. Rationaliseringarna har sänkt omkostnaderna med drygt 20 procent, men kostnadsstrukturen kommer fortsatt att vara starkt i fokus. Renodlingen mot den europeiska marknaden innebär att vi framöver kommer att erbjuda våra produkter både via större elektronikkedjor, fristående distributörer och agenter. Organisationsförändringarna innebär att vi fokuserar på fyra distinkta affärsområden - Home, ProSound, Care Electronics och Luba Sport Electronics - samt att Doros kompetenscentra koncentreras till Lund och Paris. En ny och kraftigt förstärkt försäljningsorganisation har inrättats med fokus på en effektiv kundbearbetning med Key Account-funktioner som arbetar i nära samarbete med våra kunder. Kontoret i Hong Kong har under året 2006 flyttats till Hong Kong Science Park och kommer att utvecklas ytterligare under 2007, vilket medför bättre kontroll över utveckling och försörjning av produkter från våra underleverantörer i Kina och Asien. Doros omstrukturering och satsningar på sortimentstutveckling och ny försäljningsorganisation har underlättats väsentligt av nyemissionen och Nordeas kapitaltillskott, som under året tillförde Doro totalt 96 Mkr. Sammantaget går nu Doros förändringsarbete in i 2007 med lägre volymer och med en fortsatt tuff konkurrenssituation, Ett tydligt fokus, minskat rörelsekapital och en lägre omkostnadsbas ger oss samtidigt en lägre riskprofil". Omsättning och resultat i kvartal 4 Doro har under fjärde kvartalet omsatt 121 MKr (189 MKr) vilket innebär en minskning med 36 procent jämfört med föregående år. Justerat för försäljningen av UpGrade Communication uppgick försäljningen till 121 Mkr (162 MKr), vilket innebär en minskning med 25 procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till -54 MKr (-35 MKr) för kvartalet. I resultatet finns kostnader för avveckling av olönsamma enheter på motsvarande 32 Mkr. Vidare ingår konsult - och utredningskostnader samt andra kostnader av engångskaraktär om totalt ca 10 Mkr. Doro satsar mycket på utveckling av nytt sortiment, men då produkternas livscykler är relativt korta har bolaget infört en ändrad bedömning avseende aktivering av sådana kostnader. Denna nya bedömning innebär som engångseffekt att avskrivningarna har ökat med motsvarande 7 Mkr. Fr o m 2007 kommer utvecklingskostnader till största delen att löpande belasta periodens resultat. I finansnettot -7,2 (-4,6) ingår omräkningseffekter av valutasäkringar på ca -5,5 Mkr. Omsättning och resultat helår 2006 Doro har under 2006 omsatt 433 MKr (621 MKr), vilket innebär en minskning med 30 procent jämfört med föregående år. Justerat för försäljningen av UpGrade har försäljningen minskat med 27 procent till 394 MKr (539 MKr). Marknaden för huvudprodukten trådlösa telefoner har i volym varit oförändrad jämfört med föregående år. Denna marknadsbild skall jämföras med en kraftig volymtillväxt under 2004 och 2005. Den avstannande efterfrågan ledde till att kunder och konkurrenter fick för stora lager under första halvåret. Betydande utförsäljningar har skett under årets första nio månader och Doro har under denna period minskat sina marknadsandelar inom Dect-telefoner. Försäljningspriserna har fortsatt att falla och utförsäljningar av utgående modeller har förstärkt den generella prispressen på marknaden. En viss stabilisering har skett under det fjärde kvartalet. Den 1 juli infördes nya miljöregler inom EU, det så kallade RoHS-direktivet. Fram till detta datum har det varit möjligt att importera produkter baserat på de gamla miljökraven. Detta har medfört ett omfattande produktinflöde som normalt skulle ha skett under kvartal tre eller senare pga den svagare utvecklingen av efterfrågan. Detta har i sin tur förstärkt prispressen och nivån i utförsäljningarna. Sammantaget har detta inneburit en ökning av retroaktiva prissänkningar, tidiga utförsäljningar samt lagernedskrivningar om totalt ca -8 Mkr för bolagets europeiska verksamheter. Resultat före skatt och finansiella poster uppgick till -77 Mkr ( -71 Mkr). Antalet anställda har minskat med 47 personer till 80 (127), vilket lett till lägre omkostnader inför 2007. Året har totalt belastats med ca -49 MKr (-36 MKr) i engångs- och omstruktureringskostnader. Doro har sålt det tidigare helägda dotterbolaget UpGrade Communication AB per den 16 augusti, bolaget har påverkat Doro's resultat med ca -5 Mkr t o m detta datum. Av bolagen under avveckling har Australien belastat resultatet med ca -13 Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -95 MKr (-75 MKr) för helåret. Det positiva kassaflödet samt nyemissionen och Nordeas kapitaltillskott har lett till ett minskat upplåningsbehov och därmed lägre räntekostnader. En omvärdering har gjorts av koncernens latenta uppskjutna skattefordringar vilket inneburit en skattekostnad på ca -13 MKr, denna post ger ingen kassaflödeseffekt. Balansräkning Koncernens balansomslutning har minskat från 270 MKr till 182 MKr. Investeringar uppgick till 1 MKr (9 MKr). Goodwill uppgår till 9 MKr (14 MKr). Kassan uppgår till ca 31 Mkr och outnyttjade krediter uppgår till ytterliggare ca 65 MKr. Lagret har minskat med 21 MKr till 51 Mkr (72 MKr). Under året har ett effektiviseringsarbete pågått för att anpassa inflöden till de lägre volymerna. Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit positivt i kvartalet, 12 MKr (13 MKr) och ackumulerat -6 MKr (-44 MKr). Kassaflödet är säsongsmässigt normalt negativt under början av året och starkt positivt i sista kvartalet. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 27 MKr (39 MKr). Resultatet före skatt blev -88 MKr (-71 MKr). Redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 2005 tillämpas regler enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Historiska jämförelsetal för 2004 har omräknats till överrensstämmelse med IFRS. Årsredovisning Doros årsredovisning kommer att läggas ut på hemsidan (www.doro.com) senast den 30 mars 2007 och därefter kommer den tryckta versionen att distribueras till alla aktieägare och övriga, vilka beställt denna från bolaget. Ingen utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att inte lämna utdelning (0,00 Kr). Årsstämma Med anledning av ny ägarsituation samt för att även kunna rapportera om koncernens utveckling under första kvartalet 2007 har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman. Ordinarie stämma kommer därför att hållas den 25 april kl 17.00 på Scandic Hotel Star i Lund. Kommande rapporter För 2007 har styrelsen fastställt följande dagar för rapportering: 25 april, 28 augusti, 24 oktober samt den 12 februari 2008. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com. Delårsrapporten har, med ovan uppgivna undantag, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen. För mer information För ytterligare information kontakta: Styrelsens ordförande Anders Berg 46-703-698 996, VD Rune Torbjörnsen 046 280 50 61 eller CFO Stefan Sjölin 046 280 50 62 Lund 30 januari 2007 Styrelsen Doro AB (publ) Organisationsnummer 556161-9429 Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/IT Skiffervägen 80 SE-224 78 Lund, Sverige Telefon: +46 46 280 50 60 www.doro.com Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni och ljudutrustning kännetecknas Doro idag av innovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattar tillverkning, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inom fyra business units; Home, ProSound, Luba Sports och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en rad återförsäljare, däribland sportbutiker, elektronikbutiker och onlinebutiker. 2005 omsatte bolaget 621 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/f.aspx?id=368501&fn=wkr0001.pdf

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy