Logotype

Inför årsstämma i DORO AB

Inför årsstämma i DORO ABÅrsstämma i Doro hålls onsdagen den 25 april kl 17.00 på Scandic Hotel Star,Glimmervägen 6, Lund.Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på årsstämman intas iofficiell kallelse som publiceras den 28 mars 2007 i Svenska Dagbladet och Post-och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig på Doros webbplatswww.doro.com Nedan upptas några av de ärenden som behandlas på stämman:Styrelsens sammansättningCirka 47 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslag om omvalav Anders Berg, Rune Torbjörnsen, Tomas Persson och Bo Kastensson (ordförande,nyval). Ordinarie ledamoten Anders Bülow har avböjt omval. Det pågårdiskussioner avseende nyval av ytterligare styrelseledamöter men dessa har intekunnat avslutas vid tiden för offentliggörandet av kallelsen. Vid fallytterligare ledamöter kommer föreslås till nyval kommer bolaget, så snart dettakan ske, genom särskilt pressmeddelande offentliggöra namnen på de personer somföreslås samt en redogörelse för deras befintliga uppdrag m m.RevisorerNyval av revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserade revisorn IngvarGanestam som huvudansvarig revisor samt av auktoriserade revisorn Göran Neckmarsom revisorssuppleant. UtdelningStyrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006. BolagsordningenStyrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagets aktiekapital lägstskall vara 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.Styrelsen föreslår att beslut fattas om minskning av aktiekapitalet med 69 630524 kr, till 17 407 631 kr. Minskningen skall ske för avsättning till omedelbartäckning av förlust och genomföras utan indragning av aktier. Aktiernaskvotvärde kommer sålunda att minska från 5 kr till 1 kr.BemyndigandeStyrelsen föreslår att beslut fattas om att bemyndiga styrelsen att, under tidenfram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslutom nyemission av upp till sammanlagt högst 4.000.000 aktier. Styrelsen skall ägarätt att besluta om nyemissionen skall ske mot kontant betalning och/eller medbestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning ellerandra villkor). Nyemissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med ellerutan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt via e-post tillinfo@doro.com, eller under adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund,eller per telefon 046-280 50 00 eller per telefax 046-280 50 02. I anmälan skallanges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, telefon dagtidsamt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vidstämman.Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som dels upptagits som aktieägare iden av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 april2007, dels senast torsdagen den 19 april 2007 kl 15.00 till bolaget anmäler sinavsikt att delta i årsstämman.Detaljerad information om vad som gäller för anmälan finns i den officiellakallelsen. Lund den 27 mars 2007 Doro AB För ytterligare information kontakta: CEO Rune Torbjörnsen 046-280 50 60 ellerCFO Stefan Sjölin 046-280 50 62Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomfyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, BusinessElectronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 ländervärlden över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien ärnoterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy