Logotype

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)•	Förbättrat resultat med minskad omsättning •	Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr)•	Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr)•	Resultat per aktie efter skatt 0,07 Kr (-1,65 Kr)•	Bättre produktmix och lägre kostnaderVD Rune Torbjörnsens kommentar ”Den internationella marknaden för hemtelefoni har som tidigare indikerats,fortsatt att minska. Samtidigt kan Doro för första gången sedan 2004 uppvisa ettpositivt kvartalsresultat.  Detta är dels en effekt av en ny affärsorganisationoch förbättrade marginaler genom en bättre produktmix, men också ett resultat avbättre fokus på hanteringen av koncernens affärsmässiga och finansiella risker.Utförsäljningar och lagernedskrivningar har minimerats, samtidigt som en lägredollarkurs bidragit positivt. Kostnadsbesparingarna från de åtgärder som vidtogsunder 2006 har nu också fått effekt.  Av utfallet för årets första kvartal framgår det att försäljningen minskat med26 procent till 79 Mkr jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ärvolymnedgången för kvartalet lägre än under 2006 och kan beräknas till ca 8 %för jämförbara enheter.Med stöd av att flertalet nya produkter inom Doros huvudområden lanseras undersenare delen av 2007, finns nu möjlighet till en förbättrad resultatutveckling.Under det första kvartalet har arbetet fortsatt med att breddaprodukterbjudandet, exempelvis med nya produkter inom det växande CareElectronics-sortimentet. Utvecklingen av det europeiska distributörsnätet harfortsatt och fem nya avtal har slutits med lokala distributörer. Pan-europeiskaavtal har tecknats med brittiska DSG international och tyska Media Saturn ochmed Expert för Norden. Samtidigt har Doros polska dotterbolag omvandlats till endistributörslösning.Sammantaget visar första kvartalet att Doro kommit en bit på väg i byggandet avett renodlat och mer konkurrenskraftigt produktbolag. Den nya organisationen och strukturen kommer att utgöra en konkurrentmässig basför framtida satsningar på affärs- och produktutveckling i syfte att optimeramarginalerna. Doro arbetar vidare med att skapa effektivare inköps- och”sourcing” processer bland annat genom att resurs- och kompetensmässigt utvecklaHong Kong verksamheten. Arbetet med att ha balans i och bättre hantera deaffärsmässiga- och finansiella riskerna är inne i sitt slutskede.Sammantaget leder nu de vidtagna åtgärderna till att ledningen nu kan fokuserapå att utveckla Doros framtida affär.”Omsättning och resultat Doro har under första kvartalet omsatt 79 MKr (107 MKr) vilket innebär enminskning med 26 procent jämfört med föregående år. Rensat för det såldadotterbolaget UpGrade Communication, var minskningen 16 procent och förjämförbara enheter var minskningen ca 13 procent. Temporärt har volym tappats iFinland och Norge i samband med övergång till distributörslösningar. Till detkommer att några större kunder i Frankrike och Norden beställt mindre under detförsta kvartalet än förväntat.Omsättningsnedgången ligger i linje med att Doro nu fokuserar på produkter medbättre bruttomarginaler och med ett större mervärde för kunderna.Marginalerna har under perioden påverkats positivt av små lagernedskrivningarsamt att ingen utförsäljning skett av utgående produktmodeller. En försvagad USDhar också bidragit till marginalförbättringen.Omkostnaderna, exklusive effekter av omstruktureringar, har sänkts genom lägrepersonal- och administrationskostnader. Avskrivningar har varit på samma nivåsom föregående år.Resultatet för koncernen före skatt uppgick till 1 MKr (-7 MKr) för kvartalet. BalansräkningGenom den lägre omsättningen binder koncernen mindre kapital, soliditeten liggernu på 19 procent.Varulagret ökar normalt under första kvartalet då en ”överleverans” sker för attbalansera att inga leveranser sker under det kinesiska nyåret.KassaflödeÖkning av lager delvis beroende av det kinesiska nyåret har inneburit attkassaflödet från rörelsen blivit minus 14 Mkr samt att nettolikviditeten minskattill ca 10 Mkr.Kommande rapporterFör 2007 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 28 augusti, 24oktober samt 12 februari 2008. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senasteårsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Dorosrevisorer. För mer information För ytterligare information kontakta:VD Rune Torbjörnsen 0733-730 770 ellerCFO Stefan Sjölin 046-280 50 62Lund, 25 april 2007Styrelsen Doro AB (publ)Organisationsnummer 556161-9429Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/ITMagistratsvägen 10SE-226 43 Lund, SverigeTelefon: +46 46 280 50 60www.doro.com Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomfyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, BusinessElectronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 ländervärlden över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien ärnoterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy