Logotype

Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljning för första halvåret

Accelererande tillväxt för Care Electronics, nu 33 procent av Doros försäljningför första halvåret•	Omsättningen uppgick till 139,5 Mkr (151,2 Mkr)•	Förlusten efter skatt var 3,7 Mkr (+1,1 Mkr)•	Resultatet per aktie efter skatt var -0,21 kr (0,06 kr)•	Orderingången har ökat signifikant under andra kvartalet jämfört med förstakvartalet, med förväntad positiv effekt på försäljningen under kvartal tre•	Kassaflödet från rörelsen för halvåret var -27,3 Mkr (-30,3 Mkr) till följd avsäsongsvariationer och introduktion av nya produkter inom Care Electronics•	Fortsatt stark försäljningstillväxt för affärsområdet Care Electronics, somrepresenterar 33 procent av den totala omsättningen•	Lägre försäljning för Home Electronics till följd av fortsatt nedgång påmarknaden i enlighet med förväntningar•	Lansering av två nya mobiltelefoner, HandleEasy 328gsm och HandleEasy 330gsmsamt en innovativ, trådlös telefon med förstärkare, HandlePlus 318wVD Jérôme Arnaud kommenterar:  ”Försäljningen för Care Electronics fortsatte att visa stark tillväxt underandra kvartalet med en ökning på nästan 300 procent. Affärsenheten står nu förcirka 40 procent av den totala omsättningen. För juni månad var denna siffra 47procent. Mobiltelefonerna Doro HandleEasy 328gsm och Doro HandleEasy 330gsmlanseras nu framgångsrikt över Europa. Under andra halvåret 2008 väntas dennatrend hålla i sig mot bakgrund av marknadsföringen och lanseringen av nyaprodukter för äldre. Marknaden för lättanvända mobiltelefoner anpassade förmålgruppen äldre fortsätter att växa allteftersom kännedomen om att dessa finnsatt tillgå och är enkla att använda ökar. I enlighet med vad som kommunicerades i rapporten för första kvartalet uppvägerdenna utvecklingstrend ännu inte de lägre försäljningssiffrorna för HomeElectronics och Business Electronics. Lägre försäljning i kombination med högremarknadsförings- och säljkostnader för introduktionen av nya mobiltelefoner iCare Electronics resulterade i en förlust före skatt för Doro på 4,3 Mkr förandra kvartalet. Under andra halvåret 2008 kommer vi att fortsätta bygga upp vårverksamhet Care Electronics. I Home Electronics kommer vi att fokusera pålanseringen av nya produkter för att motverka nedgången i marknaden. I BusinessElectronics förväntar vi en förbättrad försäljning av vårt nya sortimentVoIP-produkter som en följd av att vi har stärkt vår säljorganisation.”  Omsättning Doro hade en omsättning på 68,1 Mkr (72,5 Mkr) under andra kvartalet och 139,5Mkr (151,2 Mkr) under första halvåret. Den lägre omsättningen följer denförutsedda säljutvecklingen inom Home Electronics och Business Electronics. CareElectronics fortsätter att visa stark tillväxt och ökade sin försäljning mednästan 300 procent jämfört med andra kvartalet förra året och med över 200procent under första halvåret. Affärsenhetens omsättning står därmed för 40procent av den totala omsättningen för kvartalet och 33 procent av den totalaomsättningen för halvåret.Rörelseresultat - EBITRörelseförlusten före skatt och finansiella poster var 4,3 Mkr (-0,2 Mkr) förandra kvartalet och 3,7 Mkr (+1,1 Mkr) för första halvåret. Bruttomarginalen förbättrades till följd av ökad försäljning av en produktmixmed högre marginaler från Care Electronics. Den svagare US-dollarn hade enpositiv effekt på marginalerna. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställningKassaflödet från rörelsen för andra kvartalet var -10,0 Mkr (-16,3 Mkr) och förförsta halvåret -27,3 Mkr (-30,3 Mkr) till följd av säsongsvariationer och högrerörelsekapital i samband med introduktionen av nya produkter inom CareElectronics. Investeringar under kvartalet uppgick till 1,3 Mkr (1,3 Mkr) ochunder halvåret till 2,8 Mkr (1,3 Mkr). Vid slutet av perioden hade Doro banklånuppgående till 35,7 Mkr. Bolaget hade totalt 60 Mkr i tillgängligt låneutrymmeinklusive factoring per den 30 juni 2008. Soliditeten var 25 procent (23procent) vid slutet av perioden.AffärsenheterDoro har tre affärsenheter: Home Electronics, som i huvudsak är hemtelefoni ochstår för 51 procent av omsättningen andra kvartalet (74 procent andra kvartalet2007), Business Electronics, som främst är kontorstelefoni och har 9 procent avomsättningen andra kvartalet (17 procent andra kvartalet 2007) samt CareElectronics som är specialiserat på telefoni- och elektronikprodukter för äldremänniskor, med 40 procent av omsättningen andra kvartalet (9 procent andrakvartalet 2007).Home ElectronicsUnder första halvåret föll försäljningen för jämförbara enheter med 21 procenttill 77,3 Mkr (97,7 Mkr), men endast 6 procent i volym. Till följd avrationalisering, produktmix och valutaeffekt steg marginalerna jämfört med sammaperiod förra året. Den negativa säljutvecklingen följde på den allmännanedgången på marknaden. Vid slutet av andra kvartalet steg dock efterfrågan.Business ElectronicsUnder första halvåret var försäljningen för Business Electronics 15,5 Mkr (22,2Mkr). Introduktionen av de två nya sortimenten VoIP-produkter (Voice over IP)under första kvartalet har varit trög, varför Doro har stärktsäljorganisationen. Ett mer positivt säljresultat för VoIP-produkterna väntasför andra halvåret 2008.Care ElectronicsUnder första halvåret ökade Care Electronics sin försäljning till 46,7 Mkr (15,1Mkr), en förbättring med över 200 procent. Bidragande till den starka tillväxtenär främst framgången för lättanvända mobiltelefoner. Försäljningen var särskiltstark i Norden och Storbritannien.Utöver de två senaste tillskotten till produktportföljen - Doro HandleEasy328gsm och Doro HandleEasy 330gsm har företaget också lanserat en innovativförstärkt, trådlös telefon, Doro HearPlus 318w, vars design tar särskild hänsyntill äldres behov av goda ergonomiska egenskaper.I juli 2008 presenterades Doro i den amerikanska affärstidningen BusinessWeeksom en av vinnarna i den amerikanska designtävlingen IDEA®. Det är en av de mestprestigefyllda utmärkelserna i världen, som endast uppmärksammar internationelldesign i absolut toppklass. I år har fem av Doros produkter inom CareElectronics vunnit brons i kategorin ”Communications products”. RegionerDoros tre regioner är kontinentala Europa (43 procent av omsättningen för förstahalvåret), Norden (40 procent) samt Storbritannien och Irland (17 procent). EuropaOmsättningen föll med 11 procent under de första sex månaderna 2008 till följdav att andelen försäljning av produkter från Home Electronics är högre här än iNorden.Norden Omsättningen föll med 4 procent. Den fortsatt starkt ökade försäljningen avmobiltelefoner från Care Electronics uppvägde nästan den lägre försäljningen förHome Electronics.Storbritannien och IrlandFörsäljningen för alla affärsenheter utvecklades väl och steg med 63 procent iregionen genom kontrakt med nyckelåterförsäljare. Till följd av den starkt ökadeförsäljningen har Doro tagit marknadsandelar i Storbritannien.MedarbetareDoro hade 56 medarbetare vid slutet av perioden. Av dessa är 27 placerade iSverige, 17 i Frankrike, 4 i Storbritannien, 4 i Norge och 4 i Hongkong.Doro har rekryterat Annette Borén till posten som ny finansdirektör. Honefterträder Stefan Sjölin den 17 oktober 2008. Annette Borén har lång finansiellerfarenhet och har de senaste tre åren arbetat som finansdirektör förLänsförsäkringar Skåne. Hon är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Doro-aktienDoro är noterat på Stockholmsbörsen, Mindre bolag - Telecom/IT.Åtta nyckelmedarbetare köpte 130 000 aktier i företaget från DO Intressenter den7 januari 2008.ModerbolagetModerbolagets nettoomsättning första halvåret uppgick till 59,5 Mkr (5,3 Mkr).Doro Nordic AB, det tidigare säljbolaget, slogs samman med moderbolaget Doro ABden 1 januari 2008. Förlusten före skatt uppgick till 9,3 Mkr (-27,9 Mkr).UtsikterDen gradvis ökande andelen av Care Electronics, som en del av Doros totalaförsäljning i kombination med den förbättrade totala orderingången, förväntasförbättra resultatet för andra halvåret av 2008 i jämförelse med motsvarandeperiod föregående år.  En fortsatt stigande US dollar kan påverkabruttomarginalen ofördelaktigt.RiskerDoros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade tillleveransstörningar, kundrelationer och valutakursfluktuationer. Vid sidan avdessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs på sidorna 24, 41 och 42 iÅrsredovisning 2007, har inga andra väsentliga risker identifierats underperioden.RedovisningsstandardDenna halvårsrapport är sammanställd för koncernen i enlighet med IAS 34,Interim Financial Reporting, och Annual Accounts Act samt för moderbolaget ienlighet med Annual Accounts Act.Kommande rapporterKvartalsrapporterStyrelsen har fastställt följande rapportdatum:Tredje kvartalet 2008: 23 oktober 2008Fjärde kvartalet 2008: 4 februari 2009Kvartalsrapporterna kommer att finnas tillgängliga påDoros webbplats: www.doro.comDenna kvartalsrapport har sammanställts enligt samma redovisningsstandarder somden senaste helårsrapporten och har inte varit föremål för granskning avbolagets revisorer. Informationen i det här pressmeddelandet offentliggörs enligt den svenska lagenom värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiellainstrument.Lund, 20 augusti 2008 - 08.30 Styrelsen Doro AB (publ)Organisationsnummer 556161-9429Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre bolag - Telekom/ITInformation För mer information, kontakta:VD Jérôme Arnaud, 046 280 50 05 Marknadsdirektör Fredrik Forssell, 046 280 50 80Doro ABMagistratsvägen 10226 43 Lund, SverigeTelefon: 046 280 50 60www.doro.comStyrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger enrättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning ochresultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolagetoch de företag som ingår i koncernen står inför.Bo Kastensson			StyrelseordförandeJérôme Arnaud			Verkställande direktörPeter BlomLedamotTomas Persson			LedamotJonas MårtenssonLedamot För mer information, kontakta:VD Jérôme Arnaud, 046 280 50 05 Marknadsdirektör Fredrik Forssell, 046 280 50 80Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy