Logotype

Årstämma Doro AB 2008

Årstämma Doro AB 2008 Doro ABs årstämma 2008 hölls igår i Lund och följande punkter behandlades blandannat i korthet.Styrelsens sammansättning Omval skedde av Bo Kastensson, Jonas Mårtensson och Tomas Persson. Nyval skeddeav Peter Blom (VD Sony Sverige) och Jérôme Arnaud (VD Doro). Bo Kastensson valdestill ordförande. Ersättning till styrelsen Stämman beslöt att arvode ska utgå med 300.000 kr till styrelsens ordförande och100.000 kr till övriga ledamöter icke anställda inom Doro AB koncernen. Valberedning Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2009 skall ha treledamöter enligt följande: Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (NordeaBank) och Bo Kastensson. Tedde Jeansson skall vara valberedningens ordförande.Valberedningens sammansättning skall kunna komma att ändras under året om störreförändringar sker i bolagets ägarstruktur eller om någon ledamot lämnarvalberedningen innan dess arbete är slutfört. Initiativ till sådan förändringskall i sådana fall tas av valberedningens ordförande. Bemyndigande På årsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram tillnästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission avupp till sammanlagt högst 4 000 000 aktier. Styrelsen skall äga rätt att beslutaatt nyemission skall ske mot kontant betalning och/eller mot apport, kvittningeller andra villkor. Nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse frånaktieägarnas företrädesrätt. För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Kastensson, Styrelseordförande, tel: 046-280 50 03 Jérôme Arnaud, VD, tel: 046-280 50 05 e-mail: jerome.arnaud@doro.com Stefan Sjölin, CFO, tel: 046-280 50 62, e-mail: Stefan.sjolin@doro.com Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy