Logotype

Bokslutskommuniké (1 jan-31 dec 2007)

Bokslutskommuniké (1 jan-31 dec 2007)Doro uppvisar fortsatt förbättrat resultat med lönsam kärnverksamhet och godtillväxt inom affärsområdet Care ElectronicsFjärde kvartalet 2007 	Omsättningen uppgick till 114 MKr (121 MKr) 	Fortsatt förbättrade bruttomarginaler och sänkta omkostnader ledde tillvinstförbättringar 	Resultatet efter skatt uppgick till 6 MKr (-62 MKr) 	Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,32 Kr (-3,55 Kr) 	Fortsatt stark försäljningstillväxt inom affärsområdet Care Electronics 	Försäljningsframgångar med lättanvända GSM-telefoner för äldreHelåret 2007 	Omsättningen uppgick till 346 MKr (433 MKr) 	Förbättrade bruttomarginaler och lägre operativa kostnader 	Rörelseresultatet uppgick till 9 MKr (-77 MKr) 	Resultatet efter skatt uppgick till 8 MKr (-95 MKr) 	Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK 0,43 (SEK -8,76) 	Stark tillväxt inom Care Electronics och ökad omsättning för BusinessElectronics 	Home Electronics omsättning minskar, men uppvisar lönsamhet efteromstrukturering 	Väsentligt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten under andrahalvåret       Kommentarer av VD Jérôme Arnaud  	“Ur operativ och finansiell synvinkel är Doro nu ett företag i bättre balans.Under 2007 avyttrade vi förlustbringande dotterbolag i Australien och Polen,förbättrade vår kostnadskontroll och effektiviserade organisationen.Omstruktureringsprogrammet innebär att Doro gör en vinst för 2007 att jämförasmed de förluster som gjorts de senaste åren. Merparten av vår verksamhet finns fortfarande inom Home Electronics, som verkarpå en konkurrensutsatt marknad med år av kontinuerlig prispress. År 2007lyckades vi hålla volymerna uppe, men förlorade intäkter på grund av de fallandepriserna. Vi förbättrade dock våra marginaler beroende på en lägre kostnadsnivåoch en gynnsam valutakursutveckling. Inom Business Electronics fortsatte vi attförbättras både när det gäller försäljningsvärde och volymer, medan den mestpositiva utvecklingen var vår tillväxt inom Care Electronics. Under åretfördubblade vi vår omsättning inom detta affärsområde och under det fjärdekvartalet ökade omsättningen med nästan 160 procent. Detta är dessutom ettområde med högre marginaler än våra andra affärsområden. Vi har även expanderatCare Electronics till nya marknader, bland annat Tyskland och Spanien. Care Electronics förväntas bidra till Doros framtida försäljningstillväxt ochmarginalförbättring. Vi har genom vårt omstruktureringsprogram lyckats omfördelaresurser till detta område och därmed påvisat att Doros organisation kan skapavärde inom produktområden med högre marginaler. Vi ser en ökad efterfrågan påtelefoni- och elektronikprodukter som förenklar vardagen från framför allt denäldre delen av befolkningen. Lanseringen av vår GSM-telefon för äldre underfjärde kvartalet har visat detta och gett en god försäljningstillväxt. Vi kanmed gott självförtroende gå vidare med våra kommande produktlanseringar inomdetta område under 2008. Samtidigt kommer vi att rekrytera nya distributörer ochfortsätta att expandera geografiskt. Vi kommer att fortsätta med vår positionering av Doro till att bli ett företagsom är väl balanserat mellan hemtelefoni, kontorstelefoni och Care-telefoni.Under 2008 kommer vi att investera i dessa affärsområden och genom dennastrategi fortsätta att förbättra vårt mervärde för kunderna och samtidigt vårabruttomarginaler”.Omsättning Fjärde kvartaletDoro hade en omsättning på 114 MKr (121 MKr) under fjärde kvartalet 2007,vilket justerat för avyttringar är i nivå med samma period föregående år.Samtidigt ökade volymerna med 9 procent.Helåret 2007Doros omsättning för helåret uppgick till 346 MKr (433 MKr), vilket justerat föravyttringar motsvarar en minskning med 5 procent, samtidigt som volymerna ökademed 6 procent.Operativt resultat (EBIT)Fjärde kvartaletDet operativa resultatet före skatt och finansiella poster uppgick till 6 MKr(-47 MKr). Vid byte av VD i oktober uppstod en engångskostnad på 2,6 MKr, somingår i resultatet. Bruttomarginalen förbättrades väsentligt till följd av en mer gynnsam mix avprodukter med högre marginaler, framför allt produkter inom affärsområdet Care.Produkter med lägre marginaler inom hemtelefoni har successivt upphört.Samtidigt har en förbättrad process för lagerkontroll gett en positiv effekt.Helåret 2007För helåret förbättrades det operativa resultatet före skatt och finansiellaposter från en förlust på 77 MKr 2006 till en vinst på 9 MKr 2007. Den kraftiga förbättringen är en effekt av ett omfattandeomstruktureringsprogram som inneburit en lägre kostnadsnivå, avyttringar avverksamheter utanför kärnverksamheten och en större andel produkter med högmarginal. Rörelsekostnaderna har minskat med ca 40 procent jämfört med förra året, någotsom delvis möjliggjorts genom att Doro fokuserat verksamheten till färreenheter. Jämförelsestörande kostnader uppgick till 3 Mkr under 2007 att jämföras med 49Mkr under 2006.Kassaflöde, investeringar och ekonomisk ställningKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 MKr (12 MKr) underfjärde kvartalet.För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 21 Mkr ( 6MKr), främst till följd av omstruktureringsprogrammet, som påverkade resultatet2006 negativt med ca 25 MKr, och som betalats under 2007. Investeringarna för helåret uppgick till 5 MKr (1 MKr).I slutet av perioden hade Doro likvida medel om 8 MKr, samt outnyttjade krediterom 52 MKr, därmed hade bolaget totalt 60 MKr till sitt förfogande den 31december 2007. Soliditeten var 24 procent vid årets slut.AffärsområdenDoro arbetar i tre affärsområden som med nuvarande struktur har följandefördelning; Home Electronics, som i huvudsak är hemtelefoni står för 72 procentav årets omsättning (83 procent 2006), Business Electronics, huvudsakligenkontorstelefoni, 12 procent av omsättningen (10 procent) och Care Electronics,specialiserade telekom- och elektronikprodukter för äldre, 16 procent avomsättningen (7 procent).Home ElectronicsAffärsområdet Home Electronics, som tidigare stått för en stor del av Dorosförluster, har gradvis förbättrat vinstmarginalerna under året. Det fortsattaprisfallet ledde till att omsättningen gick ned med 17 procent till 238 MKr (286MKr) samtidigt som volymerna ökade med 2 procent jämfört med föregående år.Affärsområdet resultat vände under 2007 till vinst som en följd avkostnadsrationaliseringar och förbättrade marginaler.Under fjärde kvartalet minskade omsättningen med 15 procent till 79 MKr (93MKr), samtidigt ökade volymerna med 4 procent.Doro lanserade den nya NeoBio-serien i september och under fjärde kvartaletbörjade försäljningen ta fart. Den nya serien är nästa generationDECT-telefoner, men arvet från Doros tidigare serie syns fortfarande i dessdesign. Den nya tunna linjen DECT-telefoner, th50 och th55r, togs också emot välav marknaden med sin rena och strömlinjeformade design. Hittills har denna serieendast lanserats i Norden. Business ElectronicsBusiness Electronics har fortsatt att växa genom förbättrad distribution avbefintliga produkter. Omsättningen ökade med 15 procent till 41 MKr (35 MKr),och volymerna med 20 procent.Under fjärde kvartalet minskade omsättningen med 24 procent till 8 MKr (10 MKr)och volymerna med 24 procent. Minskningen var förväntad, eftersom tekniskövergång till sker till den mer expansiva markanden för den sk ”Voice over IP”.Doro planerar att lansera nya IP-telefoner med denna teknik under förstakvartalet 2008.En ny serie fasta telefoner lanserades i Storbritannien och Frankrike underfjärde kvartalet dessa kommer även att lanseras i Norden under 2008.Care ElectronicsCare Electronics fördubblade sin omsättning under 2007 till 51 MKr (26 MKr),samtidigt som volymerna ökade med 73 procent. Care Electronics som utvecklar ochdistribuerar telekom- och elektronikprodukter speciellt anpassade för äldrepersoner har haft en accelererande försäljningsutveckling under året. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 158 procent till 26 MKr (10 MKr),och volymerna med 86 procent. Omsättningsökningen var framför allt en effekt avintroduktionen av en ny GSM-telefon, HandleEasy 326gsm, med en funktionelldesign för bl a äldre personer.Under fjärde kvartalet levererade Doro även en ny trådlös telefon för äldre,MoveEasy 316, i Frankrike genom France Telecom. Dessutom lanserades telefonen,MemoryPlus 319ph, till äldre personer i Storbritannien, Frankrike, Norden ochTyskland.RegionerDoros största marknader är Frankrike (40 procent av omsättningen), Norden (35procent) och Storbritannien (10 procent). Doro säljer dessutom via distributörerpå andra utvalda marknader (15 procent). FrankrikePå grund av den rådande konkurrenssituationen utvecklades försäljningen avHomeprodukter mindre gynnsamt i Frankrike under fjärde kvartalet. Det skeddeäven en viss avmattning inom Business Electronics, medan Care Electronics hadeen stark omsättningsökning.Norden och StorbritannienDe nordiska länderna, särskilt Sverige och Norge, hade en god tillväxt inom allaaffärsområden under fjärde kvartalet.Storbritannien ökade omsättningen kraftigt bland annat genom positiva framstegav Care Electronics och bland större kunder inom Home Electronics. Övriga marknaderDoro inledde sin första försäljning av Care Electronics-produkter i Tysklandgenom fyra olika distributörer. Speciellt Plus Range och GSM för äldre uppvisadeen god omsättning under kvartal fyra.PersonalAntalet anställda har minskat under året från 87 till 58 till följd avomstruktureringsåtgärder. 27 finns i Sverige, 16 i Frankrike, 4 iStorbritannien, 4 i Norge och 7 i Hongkong.Den 24 oktober utnämnde styrelsen Jérôme Arnaud till ny VD. Han var tidigareverkställande direktör för Doro France. Han är dessutom chef för affärsområdenaBusiness Electronics och Care Electronics.Doros aktierDoro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/IT.Åtta nyckelpersoner inom Doro köpte 130 000 aktier i bolaget från DOIntressenter per den 7 januari 2008.ModerbolagModerbolagets nettoomsättning för helåret uppgick till 29 MKr (27 MKr).Resultatet före skatt för helåret blev -30 MKr (-87 MKr).RiskerDoros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade tillleveransstörningar, kundrelationer samt valutakursfluktuationer. Förutom dessarisker och osäkerhetsfaktorer, vilka är beskrivna i årsredovisningen 2006 påsidorna 21-22, har inga nya risker av väsentligt karaktär identifierats underden gångna perioden.UtsikterDen successivt förbättrade andelen av produkter  med högre marginal samthelårseffekten av omstruktureringsprogrammet förväntas få en fortsatt positiveffekt på resultatet, medan den organiska försäljningstillväxten fortfarandehålls tillbaka av den prispress som råder för telefoniprodukter inom HomeElectronics.UtdelningStyrelsen har beslutat att rekommendera bolagsstämman att inte betala någonutdelning för året (0,00 Kr).Kommande rapporter och händelserÅrsredovisningDoros årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbsida (www.doro.com)senast den 10 april 2008, varefter den tryckta versionen kommer att skickas tillalla aktieägare och andra personer som har beställt en kopia av den frånbolaget.BolagsstämmaDen ordinarie bolagsstämman kommer att hållas på hotell Scandic Star,Glimmervägen 5, Lund kl. 17.00 den 6 maj 2008.KvartalsrapporterStyrelsen har beslutat om följande datum för kvartalsrapporterna:Januari-mars 2008: 6 majJanuari-juni 2008: 20 augustiJanuari-september 2008: 23 oktoberKvartalsrapporterna kommer att publiceras på Doros webbsida: www.doro.comKvartalsrapporten har upprättats med samma redovisningsprinciper som den senasteårsredovisningen, se granskningsrapporten.Lund, 12 februari 2008 - 14:30Styrelsen Doro AB (publ)Organisationsnummer 556161-9429Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/ITInformation För ytterligare information kontakta:VD Jérôme Arnaud, tfn: 046 - 280 50 05 CFO Stefan Sjölin, tfn: 046 - 280 50 62Magistratsvägen 10SE-226 43 Lund, SverigeTelefon: 046 - 280 50 60www.doro.comGranskningsrapportInledning Vi har granskat årets bokslutskommuniké för 2007. Styrelsen och VD är ansvarigaför framställningen och presentationen av denna bokslutskommuniké i enlighet medIAS 34 och svenska årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att lämna en slutsats omårets bokslutskommuniké baserat på vår granskning. Revisionens omfattningVi genomförde vår granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskningSÖG 2410 “Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd avföretagets valda revisor”, som är utgiven av organisationen för revisions- ochredovisningsbranschen, FAR. En granskning består av att göra förfrågningar, främst till personer med ansvarför finans- och redovisningsfrågor, och tillämpa analytiska förfaranden ochandra granskningsförfaranden. En granskning har i princip mindre omfattning änen revision som genomförs i enlighet med revisionsstandarderna i Sverige RS ochandra allmänt vedertagna revisionsförfaranden. De förfaranden som genomförs i en granskning ger inte tillräckliga garantier föratt alla väsentliga frågor upptäcks, vilka skulle ha upptäckts vid en revision.Därför ger den slutsats som uttrycks på grundval av en granskning inte sammaförsäkran som en slutsats som uttrycks på grundval av en revision. SlutsatsBaserat på vår granskning har ingenting kommit till vår kännedom som får oss atttro att delårsrapporten inte i alla väsentliga avseenden har framställts ienlighet med IAS 34 och den svenska årsredovisningslagen. Lund, 12 februari 2008Ernst & YoungIngvar GanestamAuktoriserad revisorChefsrevisorOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy