Logotype

Delårsrapport (1 januari-31 mars 2008)

Delårsrapport (1 januari-31 mars 2008)Fortsatt stark tillväxt för Care ElectronicsFörsta kvartalet 2008 	Omsättningen uppgick till 71 Mkr (79 Mkr). 	Resultat efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (1,3 Mkr). 	Resultatet per aktie efter skatt låg på 0,03 Kr (0,07 Kr). 	Det operativa resultatet (EBIT) slutade på 1,1 Mkr (1,2 Mkr).  	Stark försäljning inom Care Electronics med mer än en fördubbling avförsäljningen, huvudsakligen som ett resultat av stark försäljning avmobiltelefoner. 	Fortsatt prispress ledde till minskad försäljning inom Home Electronics. 	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 Mkr (-14 Mkr) tillföljd av ökat rörelsekapital och investeringar i nya produkter. 	Soliditeten uppgick till 27 procent (19 procent).VD-kommentar - Jérôme Arnaud ”För första kvartalet visade vi en mindre vinst, vilket är i linje med vårprognos. Det är femte kvartalet i rad kunna som Doro kan rapportera ett positivtresultat.Under det första kvartalet mer än fördubblades omsättningen för Dorosaffärsenhet Care Electronics jämfört med samma kvartal 2007. Care Electronicsstår nu för omkring 30 procent av den totala omsättningen, jämfört med 15procent 2007. Denna ökning beror främst på försäljningen av våra lättanvändaGSM-telefoner, huvudsakligen i Norden. Nya distributörer och produktlanseringarav Care Electronics produkter inom både GSM-segmentet och andra segment underandra kvartalet kommer att förbättra försäljningen ytterligare. Utsikten för dentyska marknaden ser god ut då avtal har slutits med flera tyska distributörer. Home Electronics fortsätter att verka på en tuff marknad med fortsatt prispress.Marknaden för trådade telefoner är särskilt pressad samtidigt som vi underförsta kvartalet har förlorat marknadsandelar på marknaden för trådlösatelefoner i Frankrike och Sverige på grund av den hårda konkurrensen. Underförsta kvartalet var omsättningen för Home Electronics 17 procent lägre jämförtmed första kvartalet 2007 för jämförbara enheter, medan volymerna minskade med10 procent.Utvecklingen för affärsenheten Business Electronics låg i linje med förstakvartalet föregående år. I slutet av första kvartalet 2008 lanserade vi någraviktiga Voice over IP-produkter. Vi förbättrar successivt vår tillgång tillmarknaden genom genom nya distributionskanaler. Den organiska tillväxten för Doros totala produktsortiment, exklusiveavyttringar, följer den positiva trenden och ligger nu på 3 procent. Till följdav högre bruttomarginaler med 2 procent och en lägre rörelsekostnader med 12procent uppgick EBIT sammanlagt till samma nivå som föregående år, trots entotalt sett lägre försäljning.Vi kommer att fortsätta investera i Care Electronics och satsa på tillväxt genomatt lansera flera nya produkter. Inom affärsenheten Home Electronics satsar vipå att återta marknadsandelar och inom Business Electronics kommer fler Voiceover IP-produkter att lanseras.Omsättning Första kvartaletDoro hade en omsättning på 71 Mkr (79 Mkr) under första kvartalet. Den minskadeomsättningen beror på att Doros verksamhet i Australien och Polen har avyttratsoch en lägre omsättning för Home Electronics. För jämförbara enheter minskadeomsättningen med 7 procent. Under första kvartalet lyckades Doro upprätthållavolymerna på samma nivå som motsvarande period föregående år. För CareElectronics fortsätter omsättningen att öka kraftigt - ökningen låg på 128procent jämfört med förra året.Rörelseresultat (EBIT)Första kvartaletTrots den lägre omsättningen låg rörelseresultatet före skatt och finansiellaposter i linje med föregående år, 1,1 Mkr (1,2 Mkr).Bruttomarginalen förbättrades till följd av en gynnsam mix av produkter medhögre marginaler, framför allt produkter inom affärsenheten Care Electronics.Lägre kostnader jämfört med föregående år till följd av kostnadsminskningargjorde också sitt till. Även den svagare amerikanska dollarn hade en positiveffekt på marginalerna.Kassaflöde, investeringar och ekonomisk ställningKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 Mkr (-14 Mkr) underförsta kvartalet till följd av säsongsvariationer och högre rörelsekapital inomCare Electronics beroende på uppbyggnaden av nya produktsortiment.Investeringarna under perioden uppgick till 2 Mkr (0).I slutet av perioden hade Doro banklån på 19 Mkr. och totalt hade företaget 50Mkr till sitt förfogande den 31 mars 2008. Soliditeten var 27 procent (19) vidperiodens slut. AffärsenheterDoro har tre affärsenheter: Home Electronics, som i huvudsak är hemtelefoni,står för 59 procent av omsättningen (73 procent första kvartalet 2007), BusinessElectronics, huvudsakligen kontorstelefoni, står för 14 procent av omsättningen(15 procent första kvartalet 2007) och Care Electronics, med specialiseradetelekom- och elektronikprodukter för äldre, står för 27 procent av omsättningen(12 procent första kvartalet 2007). Home ElectronicsUnder första kvartalet minskade omsättningen med 29 procent till 42 Mkr (60Mkr). För jämförbara enheter minskade omsättningen med 17 procent. Marginalernavar högre än föregående år.Den mest positiva omsättningsutvecklingen hade de nya strömlinjeformadeDECT-telefonerna som hittills har lanserats i Norden.Business ElectronicsOmsättningen för Business Electronics uppgick till 10 Mkr (10 Mkr)..De nya VoIP-produkterna (Voice over IP) IP 500 och IP 800 lanserades i slutet avförsta kvartalet och väntas börja bidra positivt till omsättningen från och medandra kvartalet.Care ElectronicsCare Electronics ökade sin omsättning till 19 Mkr (9 Mkr). Ökningen var framförallt en effekt av lanseringen av den nya GSM-telefonen HandleEasy 326gsm med endesign som gör den lätt att använda för äldre personer.Telefonen MemoryPlus 319ph med fotoknappar har fått det franska designpriset förprodukter inom hälsosektorn: ”Janus de la Santé”.RegionerDoros tre regioner är Kontinentaleuropa som drivs från Frankrike (44 procent avomsättningen), Norden (40 procent) samt Storbritannien och Irland (16 procent).Doros försäljning sker via en egen säljkår eller distributörer på utvaldamarknader i dessa regioner. Kontinentaleuropa Omsättningen i Kontinentaleuropa minskade med 7 procent under första kvartalet2008. NordenOmsättningen i Norden ökade med 2 procent under första kvartalet 2008. Storaregionala operatörer såsom Telia, Telenor och TDC säljer aktivt Caregsm-sortimentet i sina butiker.Storbritannien och Irland Samtliga tre affärsenheter utvecklas positivt i Storbritannien tack vare avtalmed flera viktiga distributörer.Personal Antalet anställda var 57 i slutet av perioden. 28 finns i Sverige, 17 iFrankrike, 4 i Storbritannien, 4 i Norge och 4 i Hongkong.Doro-aktienDoro är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap - Telekom/IT.Åtta nyckelpersoner inom Doro köpte 130 000 aktier i bolaget från DOIntressenter den 7 januari 2008.ModerbolagModerbolagets nettoomsättning uppgick till 30,6 Mkr (1,2 Mkr). Doro Nordic AB,det tidigare försäljningsbolaget, fusionerades med moderbolaget Doro AB den 1januari 2008.Resultatet före skatt var -7,7 Mkr (-13,1 Mkr).UtsikterDen minskade omsättningen för Home Electronics och de högremarknadsföringskostnaderna för Care Electronics kan inverka negativt påresultatet för det kommande kvartalet. Tillväxten från produkter med högremarginaler inom Care Electronics väntas däremot gradvis förbättrakvartalsresultatet jämfört med föregående år från och med tredje kvartalet.RiskerDoros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade tillleveransstörningar, kundrelationer och valutakursfluktuationer. Förutom dessarisker och osäkerhetsfaktorer, vilka är beskrivna i årsredovisningen 2007 påsidorna 24, 41 och 42, har inga nya risker av väsentlig karaktär identifieratsunder den gångna perioden.RedovisningsprinciperDen del av delårsrapporten som rör koncernen har utarbetats i enlighet med IAS34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen, och den del som rörmoderbolaget har utarbetats i enlighet med årsredovisningslagen.Kommande rapporter och händelserÅrsredovisningDoros årsredovisning 2007 publicerades den 18 april. En pdf-version avårsredovisningen finns på www.doro.comÅrsstämmaÅrsstämman kommer att hållas på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund kl.17.00 den 6 maj 2008.KvartalsrapporterStyrelsen har beslutat om följande datum för kvartalsrapporterna:Januari-juni 2008: 20 augustiJanuari-september 2008: 23 oktoberKvartalsrapporterna publiceras på Doros webbplats: www.doro.comKvartalsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senasteårsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av DorosrevisorerInformationen i föreliggande pressmeddelande lämnas i enlighet med lagen omvärdepappersmarknaden och/eller lagen om Handel med finansiella instrument.Lund, 6 maj 2008 kl. 11.00 Styrelsen Doro AB (publ)Organisationsnummer 556161-9429Doro är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap - Telekom/IT.Information För ytterligare information kontakta:VD Jérôme Arnaud, tfn 046-280 50 05 CFO Stefan Sjölin, tfn 046-280 50 62Magistratsvägen 10SE-226 43 Lund, SverigeTfn: 046-280 50 60www.doro.comOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy