Logotype

Inför årsstämma i DORO AB

Inför årsstämma i DORO ABÅrsstämma i Doro hålls tisdagen den 6 maj kl 17.00 på Scandic Hotel Star,Glimmervägen 6, Lund.Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på årsstämman intas iofficiell kallelse som publiceras den 7 april 2008 i Svenska Dagbladet och Post-och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig på Doros webbplatswww.doro.comNedan upptas några av de ärenden som behandlas på stämman:Styrelsens sammansättningCirka 40 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslag om omvalav Tomas Persson, Bo Kastensson och Jonas Mårtensson samt nyval av Peter Blomoch Jérôme Arnaud. Ordinarie ledamoten Anders Berg har avböjt omval. Peter Blom är sedan 2007 verkställande direktör i Sony Sverige AB och hartidigare bland annat varit nordisk försäljningschef för mobiloperatören 3.Jérôme Arnaud är bolagets verkställande direktör sedan oktober 2007 och hararbetat i Doro sedan år 2000, bland annat som ansvarig för den franskaverksamheten och affärsområdena Care och Business Electronics. UtdelningStyrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007.BemyndigandeStyrelsen föreslår att beslut fattas om att bemyndiga styrelsen att, under tidenfram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslutom nyemission av upp till sammanlagt högst 4.000.000 aktier. Styrelsen skall ägarätt att besluta om nyemissionen skall ske mot kontant betalning och/eller medbestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning ellerandra villkor). Nyemissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med ellerutan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.AnmälanAnmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt via e-post tillinfo@doro.com, eller under adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund,eller per telefon 046-280 50 00 eller per telefax 046-280 50 02. I anmälan skallanges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, telefon dagtidsamt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vidstämman.Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels är införd som aktieägare i denav VPC AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2008, dels senast tisdagen den29 april 2008 klockan 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta ibolagsstämman.Detaljerad information om vad som gäller för anmälan finns i den officiellakallelsen.Lund den 7 april 2008Doro ABFör ytterligare information kontakta:CEO Jérôme Arnaud 046-280 50 60 ellerCFO Stefan Sjölin 046-280 50 62Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy