Logotype

Pressmeddelande Bokslutskommuniké (1 jan-31 dec 2007)

Pressmeddelande Bokslutskommuniké (1 jan-31 dec 2007) Fortsatt förbättrade resultat för Doro - lönsam kärnverksamhet och tillväxt inomCare ElectronicFör det fjärde kvartalet 2007 uppgick Doros omsättning till 114 MKr (121 MKr),vilket justerat för avyttringar ligger i linje med föregående år. Under fjärdekvartalet ökade Doro volymerna med 9 procent. Resultatet efter skatt uppgicktill 6 MKr (-62 Mkr). Care Electronics fortsatte att visa en stark försäljningunder kvartalet. För 2007 uppgick omsättningen till 346 MKr (433 MKr), vilket justerat föravyttringar motsvarar en minskning med 5 procent. Doro ökade volymerna med 6procent under året. Rörelseresultatet uppgick till 9 MKr (-77 MKr) ochresultatet efter skatt till 8 MKr (-95 MKr). Care Electronics hade en starktillväxt under året och även Business Electronics ökade försäljningen. HomeElectronics försäljning minskade på grund av prispress på marknaden men harblivit lönsam efter omstrukturering. Doros kassaflöde förbättrades väsentligtunder årets andra hälft.“Ur operativ och ekonomisk synvinkel är Doro nu ett företag i bättre balans.Under 2007 avyttrade vi förlustbringande dotterbolag i Australien och Polen ochskapade en mer anpassad organisation. Omstruktureringsprogrammet har därmed getten vinst för 2007 jämfört med de förluster som har gjorts de senaste åren”,säger Jérôme Arnaud, VD för Doro, och fortsätter:”Care Electronics förväntas inverka positivt på Doros framtidaförsäljningstillväxt och marginaler. Vi ser en stark efterfrågan framför alltinom den åldrande befolkningen på telefoni- och elektronikprodukter somförenklar vardagen. Lanseringen av vår GSM-telefon för äldre under fjärdekvartalet har visat detta och lett till god försäljningstillväxt. Vi kommer attgöra ett flertal produktlanseringar inom detta område under 2008 samt rekryteranya distributörer och expandera geografiskt. Med satsningen på Care Electronicskommer Doro att bli ett företag som är väl balanserat mellan hemtelefoni,kontorstelefoni och Care-telefoni”. Bokslutskommunikén finns att läsa och ladda ner på www.doro.comFör ytterligare information kontakta:VD Jérôme Arnaud, tel: 046 - 280 50 05 CFO Stefan Sjölin, tel: 046 - 280 50 62Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy