Logotype

Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1-30/9), Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1-30/9), Doros försäljning ökade med 25procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet• Omsättningen uppgick till 101,9 Mkr (81,2 Mkr), en tillväxt på 25,3 procent,för kvartalet och till 241,4 Mkr (232,5 Mkr) för årets första nio månader.• Kvartalets resultat efter skatt var 4,1 Mkr (0,8 Mkr) och för årets första niomånader 0,5 Mkr (2,0 Mkr), medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,7 Mkr(0,9 Mkr) respektive 2,2 Mkr (3,1 Mkr).• Resultatet per aktie efter skatt var för tredje kvartalet 0,24 kr (0,05 kr),samt 0,03 kr (0,11 kr) efter årets första nio månader.• Orderingången var 101,3 Mkr under tredje kvartalet och 256,7 Mkr under åretsförsta nio månader.• Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt under tredje kvartalet,och uppgick till 6,9 Mkr (1,6 Mkr). För årets första nio månader var kassaflödet-20,3 Mkr (-28,6 Mkr) till följd av säsongsvariationer och ökning avrörelsekapitalet genom satsning på nya produktlinjer.• Affärsenheten Care Electronics fortsatte att driva på försäljningstillväxtenoch ökade sin andel av den totala omsättningen till 37,4 procent (10,6 procent)för årets första nio månader.• Osäkerhet inför fjärde kvartalet med hänsyn till den rådande finansiella oronsamt den snabba förstärkningen av den amerikanska dollarn. Doro har dock gjorten valutasäkring som delvis kompenserar den negativa valutaeffekten.VD Jérôme Arnaud kommenterar:”Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framföralltav den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Detta medförde ettrörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet på 4,7 Mkr, vilket är en förbättringjämfört med föregående år (0,9 Mkr).Care Electronics tredubblade faktiskt sin omsättning under tredje kvartaletjämfört med föregående år, och hittills i år har omsättningen ökat från cirka24,8 Mkr till 90,3 Mkr och står nu för ca 37 procent av vår totala omsättning.Lättanvända mobiltelefoner står för merparten av omsättningen inom CareElectronics. Våra mobiltelefoner finns nu hos större operatörer, bland annatTeliaSonera, Telenor och T- Mobile, samt andra ledande operatörer ochåterförsäljare. Idag är Doro en av de femledande varumärkena på den nordiska gsm-telefonmarknaden med en stadigt växandemarknadsandel.Jag räknar med att Care Electronics kommer att stå för majoriteten av våromsättning 2009. Inom Home Electronics lanseras flera nya innovativaDECT-telefoner på marknaden. Under fjärde kvartalet lanserar vi exempelvis ettnytt DECT-sortiment som är märkt med ECO functionality och är EnergyStar-certifierat, vilket innebär att produkterna har mindre miljöpåverkan.”OmsättningDoro hade en omsättning på 101,9 Mkr (81,2 Mkr) under tredje kvartalet och 241,4Mkr (232,5 Mkr) under åretsförsta nio månader. Omsättningen ökade med 25,3 procent under tredje kvartaletjämfört med samma period föregående år. CareElectronics omsättning stod för 42,8 procent av den totala omsättningen undertredje kvartalet och 37,4 procent under de första nio månaderna.Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultatet före skatt och finansiella poster var 4,7 Mkr (0,9 Mkr) förtredje kvartalet och 2,2 Mkr (3,1 Mkr) förde första nio månaderna. Bruttomarginalen utvecklades positivt under tredjekvartalet jämfört med andra kvartalet. Den positivaeffekten var resultatet av en mer gynnsam mix av Care Electronics produkter medhögre marginaler. Kursen påden amerikanska dollarn påverkade dock bruttomarginalen negativt.Kassaflöde, investeringar och ekonomisk ställningKassaflödet från den löpande verksamheten var 6,9 Mkr (1,6 Mkr) under tredjekvartalet och -20,3 Mkr (-28,6 Mkr)under årets första nio månader. Investeringar under tredje kvartalet uppgicktill 4,0 Mkr (0,4 Mkr) och 6,8 Mkr (1,7Mkr) under årets första nio månader. Vid slutet av perioden hade Doro banklånsom uppgick till 28,1 Mkr och totalt 60,0 Mkr i tillgängligt låneutrymme per den30 september 2008. Soliditeten var 23,0 procent (25,1) vid slutet av perioden. Ifinansiella poster ingår en intäkt från en terminssäkring i amerikanska dollar(0,8 Mkr).AffärsenheterDoro har tre affärsenheter: Home Electronics, som i huvudsak är hemtelefoni ochstår för 50,8 procent av omsättningen tredje kvartalet (75,2 procent 2007),Business Electronics, som främst är kontorstelefoni står för 6,4 procent avomsättningen (12,9 procent tredje kvartalet 2007) och Care Electronics som ärspecialiserat på telefoni- och elektronikprodukter för äldre människor, med 42,8procent av omsättningen (11,9 procent tredje kvartalet 2007).Home ElectronicsUnder årets nio första månader minskade omsättningen med 18,7 procent till 129,1Mkr (158,8 Mkr). Under tredje kvartalet var minskningen 15,1 procent till följdav försäljningen av DECT-telefonerna NeoBio och Arc. Business ElectronicsUnder årets nio första månader minskade Business Electronics omsättning med 32,7procent till 22,0 Mkr (32,7 Mkr) på grund av att lanseringen av VoIP-programmethar gått trögare än väntat. I början av oktober lanserade Doro en ny DECTIP-telefon,ip880dect.Care ElectronicsCare Electronics ökade sin omsättning kraftigt under de nio första månadernatill 90,3 Mkr (24,8 Mkr), vilket är en ökning med 264 procent. Omsättningen ökarför alla produkter inom Care Electronics, även om det huvudsakligen är deframgångsrika lättanvända mobiltelefonerna som driver på tillväxten. Underkvartalet har Doro också lanserat en förstärkt trådlös telefon, HearPlus 318w,med ergonomisk utformning som passar äldre personer.RegionerDoros tre regioner är Kontinentaleuropa (42 procent av omsättningen under åretsnio första månader), Norden (42 procent) samt Storbritannien och Irland (16procent).EuropaOmsättningen minskade med 7 procent under de nio första månaderna 2008 tillföljd av prissänkningar inom Home Electronics, medan tillväxten ökade i Tysklandoch Benelux tack vare nya distributionsavtal.NordenOmsättningen ökade med 22 procent under de nio första månaderna. Omsättningen iregionen påverkades positivt av den fortsatt starka tillväxten förmobiltelefoner inom Care Electronics. Storbritannien och Irland Omsättningen ökade med 66 procent under årets första nio månader och drevs på avförsäljningen av de lättanvända mobiltelefonerna och Home Electronics produkter,framför allt genom Dixon's Store Group i Storbritannien.PersonalAntalet anställda var 58 i slutet av perioden. 28 finns i Sverige, 17 iFrankrike, 5 i Storbritannien, 4 i Norge och 4 i Hongkong.Kjell Reidar Mydske som tidigare har varit försäljningsdirektör har utsetts tillförsäljnings- och marknadsdirektör för Doro. Utnämningen sker då nuvarandemarknadsdirektören Fredrik Forssell lämnar bolaget. Ulrik Nilsson, chefOperations, har utsetts till medlem i Doros koncernledning.DoroaktienDoro är noterat på OMX Nordiska Börs, Small Cap - Telekom/IT.ModerbolagetModerbolagets nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 108,0Mkr (17,4 Mkr). Doro Nordic AB, det tidigare säljbolaget, slogs samman medmoderbolaget Doro AB den 1 januari 2008. Förlusten före skatt uppgick till 15,2Mkr (-23,9 Mkr).UtsikterFörsäljningen under fjärde kvartalet väntas ligga i linje med föregående år dåCare Electronics har en fortsatt stark produktportfölj och Home Electronicsvisar tecken på att försäljningsutvecklingen håller på att stabiliseras. Vissosäkerhet finns emellertid huruvida finanskrisen kan påverka distributörernasinköp negativt. Den snabba förstärkningen av den amerikanskadollarn förväntas att påverka resultatet negativt under fjärde kvartalet. Dorohar dock gjort en valutasäkring som delvis kompenserar den negativavalutaeffekten. Resultatet för fjärde kvartalet förväntas att vara lägre än vidsamma period föregående år.RiskerDoros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade tillleveransstörningar, kundrelationer och valutakursfluktuationer. Vid sidan avdessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs på sidorna 24, 41 och 42 iÅrsredovisning 2007, har inga andraväsentliga risker identifierats under perioden.RedovisningsprinciperDen del av delårsrapporten som rör koncernen har utarbetats i enlighet med IAS34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen, och den del som rörmoderbolaget har utarbetats i enlighet med årsredovisningslagen.Kommande rapporter och händelserKvartalsrapporterStyrelsen har fastställt följande rapportdatum:Bokslutskommuniké 2008: 13 februari 2009 (ändrat sedan föregående delårsrapport)Första kvartalet 2009: 6 maj 2009Årsstämma: 26 mars 2009Kvartalsrapporterna finns tillgängliga påDoros webbplats: www.doro.comDenna kvartalsrapport har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som densenaste årsredovisningen och har varit föremål för en översiktlig granskning avbolagets revisorer. Informationen i det här pressmeddelandet offentliggörsenligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument.Lund, 23 oktober 2008 - kl:13.30Styrelsen Doro AB (publ)Organisationsnummer 556161-9429Doro är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap - Telekom/IT.InformationFör mer information kontakta:VD Jérôme Arnaud, 046-280 50 05Finansdirektör Annette Borén, 046-280 50 62Magistratsvägen 10226 43 Lund, SverigeTelefon: 046-280 50 60www.doro.comStyrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport geren rättvisande översikt av bolagetsoch koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentligarisker och osäkerhetsfaktorer sombolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.Bo KastenssonStyrelseordförandeJérôme ArnaudVerkställande direktörPeter BlomLedamotTomas PerssonLedamotJonas MårtenssonLedamot

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy