Logotype

Fortsatt stark försäljningsutveckling för Care Electronics

DelårsrapportJanuari - mars 2010Pressmeddelande, 5 maj, 2010Fortsatt stark försäljningsutveckling för Care ElectronicsViktiga händelser under första kvartalet 2010: Nettoomsättning under årets första kvartal ökade till 104,1 Mkr (94,7),en ökning om 9,9 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,5 Mkr (4,0).Resultatet före skatt ökade till 5,1 Mkr (0,1). Resultat per aktie efter skatt: 0,26 kr (0,01). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 Mkr (8,0). Orderingången uppgick till 121,2 Mkr (99,4), en ökning om 21,9 procent. Nytecknade samarbetsavtal med spanska och irländska Mobile 20:20 samt franskaBouygues Telecom. Efter periodens slut, i april, inleddes också ett samarbetemed Claro, en ledande latinamerikansk operatör, gällande försäljning av Dorosmobiltelefoner i Chile. VD Jérôme Arnaud kommenterar:”Doro är ett tillväxtföretag och vi är ytterst fokuserade på att genomföra vårstrategi. Försäljningen inom Care Electronics fortsatte att öka under åretsförsta kvartal. Tillväxten kom huvudsakligen från Europa. Nya marknader ochpartners utvecklas emellertid i god takt.Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat attrahera nya partners, Mobile 20:20 iSpanien och Irland samt Bouygues Telecom i Frankrike, som nu erbjuder våramobiltelefoner till sina seniora kunder.I en av våra nya marknader, Latinamerika, har vi startat distribution genompartnerskap med Claro i Chile. I april inledde Claro försäljning av två av våramest populära telefoner. Marknaden i USA utvecklas enligt plan och vår partnerConsumer Cellular har inlett sin försäljning baserat på de leveranser som skeddevid lanseringen i slutet av 2009.Under kvartalet svarade Care Electronics för 70 procent av försäljningen.Orderingången för affärsenhetens produkter ökade med 60 procent jämfört medsamma kvartal 2009.Doro har ett starkt produktsortiment, där våra GSM-telefoner har varit särskiltframgångsrika. Under de senaste månaderna har vår bäst säljande modell, DoroPhoneEasy® 410gsm, fått ytterligare erkännanden i ett konsumenttest i DagensNyheter och från krävande testinstitut som den tyska stiftelsen Warentest.Telefonen har också belönats av den globala designtävlingen Red Dot Designsjury. Dessa erkännanden samt förtroendet från viktiga operatörer, såväl på vårahemmamarknader som på andra marknader, visar att vi fortsätter att stärka vårposition som ledaren för kategorin telekomprodukter inom Care Electronics. Vikommer att fortsätta att investera för att behålla och förstärka denna position.För femte kvartalet i rad kan vi rapportera en förbättrad rörelsemarginaljämfört med motsvarande period förra året. Båda affärsenheterna visade positivtresultat för årets första kvartal. Det är något bättre än vår prognos. Inom Home Electronics fokuserar vi på ett begränsat sortiment som fungerar bramed Doros produkter inom Care. Dessa marknadsförs genom ett utvalt, mindreantal distributörer. Genom att kostnader for affärsenhetens organisation harkunnat reduceras för 2010 visar denna affärsenhet nu vinst.Avslutningsvis är jag glad över att kunna rapportera att Doro har konsolideratsin goda finansiella ställning och att vi är fortsatt helt nettoskuldfria.”NettoomsättningKoncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 104,1 Mkr (94,7),vilket är en ökning om 9,9 procent. Tillämpas samma växelkurser som föregåendeår, uppgick den organiska tillväxten till 18,3 procent.Rörelseresultat (EBIT)Doros resultat före skatt och finansiella poster för första kvartalet 2010uppgick till 4,5 Mkr (4,0). Förbättringen är en följd av ökad omsättning inomCare Electronics, som ett resultat av gjorda investeringar i produkter ochmarknadsföring. Kassaflöde, investeringar och finansiell ställningKassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgicktill -3,9 Mkr (8,0). Det är ett resultat av säsongssvängningar och enexpanderande och lönsam verksamhet.I enlighet med IFRS, har gällande terminskontrakt värderats bland finansiellaposter, vilket påverkade resultatet positivt med 1,2 Mkr för året.Vid utgången av mars 2010 var Doro nettoskuldfritt med en nettokassa om 24,2Mkr, att jämföra med en nettoskuldsättning om 23,5 Mkr motsvarande kvartalförra året. Företaget har dessutom outnyttjade kreditfaciliteter om 42 Mkr.Soliditeten har förbättrats ytterligare till 34,0 procent (18,2) vid utgången avperioden.AffärsenheterCare ElectronicsCare Electronics säljer telekom- och elektronikprodukter anpassade till äldrepersoner. Försäljningen i första kvartalet ökade till 72,7 Mkr (43,4), en tillväxt om 67,5procent. Care Electronics representerade 69,8 procent av koncernens totalaomsättning i första kvartalet.Home ElectronicsHome Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den modernafamiljen.Försäljningen under kvartalet uppgick till 31,4 Mkr (51,3), en minskning om 38,8procent. Osakerna är en lägre efterfrågan och avslutad försäljning till någrakunder i Frankrike och Storbritannien.RegionerFrån den 1 januari 2010 har Doro ändrat marknadsindelningen till Norden, EMEA(Europa, Mellanöstern och Afrika), Storbritannien, USA & Kanada, CALA(Centraloch Latinamerika) samt AP (Asien/Stillahavet).Av koncernens försäljning svarar Norden för 34 procent, EMEA för 56 procent,Storbritannien 7 procent och övriga marknader för 3 procent.PersonalDoro hade 59 (59) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 26 (28) baseradei Sverige, 18 (17) i Frankrike, 5 (6) i Storbritannien, 4 (4) i Norge samt 6(4) i Hongkong.ModerbolagetModerbolagets nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 104,1 Mkr(45,2). Resultatet före skatt uppgick till 18,5 Mkr (1,9).Händelser efter periodens utgångI mitten av april månad lanserades Doros lättanvända mobiltelefoner iLatinamerika i samarbete med kontinentens ledande mobiloperatör Claro. Förstamarknaden är Chile, med 16,6 miljoner invånare, varav 1,5 miljoner är över 65år. Claro är en del av den mexikanska koncernen América Móvil, världens fjärdestörsta mobiloperatör med fler än 201 miljoner kunder i 18 länder på denamerikanska kontinenten.Doro-aktienDoro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap - Telekom/IT.Prognos - ny textFörsäljningen och orderingången för det första kvartalet är i linje med Dorosplaner och bekräftar tidigare prognos om fortsatt tillväxt i försäljning ochrörelseresultat (EBIT).Tidigare text: Lanseringen av nya produkter i kombination med redan annonseradeoch kommandepartnerskap förväntas leda till fortsatt ökning av försäljning ochrörelseresultat (EBIT). Rörelseresultatet i första kvartalet kan bli lägre änföregående år. Detta som en följd av marknadsinvesteringar i enlighet medtillväxtstrategin.Fullständig rapport är bifogad.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades föroffentliggörande onsdagen den 5 maj 2010, kl 07:30 CET.Doro AB | Org. nr. 556161-9429Om DoroMed Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning iöver 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics ochhar under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy