Logotype

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2010

PressmeddelandeLund, 25 mars 2010 Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2010Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 25 mars 2010 beslutades bland annat, ihuvudsak följande:• att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- ochkoncernbalansräkning;• att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning och således att ingenutdelning lämnas;• att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 för samtligastyrelseledamöter och verkställande direktör;• att omvälja Bo Kastensson, Peter Blom, Karin Moberg, Jonas Mårtensson samtJérôme Arnaud till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet avnästa årsstämma;• att omvälja Bo Kastensson som styrelseordförande;• att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 300 000 kr och att arvodetill övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 100000 kr vardera; • att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid etteller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst1 900 000 aktier och att styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission kanske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse som avses i 13 kap 5 § 1stycket 6 punkten aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor) samtatt nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnasföreträdesrätt. För mer information vänligen kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +33 6850 41000,eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande torsdagen den 25 mars 2010, kl 17:30. Om DoroDoro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy