Logotype

Total orderingång i andra kvartalet ökade 56 procent Försäljningen inom Care Electronics under andra kvartalet ökade 76 procent

DelårsrapportJanuari - juni 2010Pressmeddelande, 19 augusti, 2010Total orderingång i andra kvartalet ökade 56 procentFörsäljningen inom Care Electronics under andra kvartalet ökade 76 procentViktiga händelser under andra kvartalet 2010: Nettoomsättning under årets andra kvartal ökade till 130,8 Mkr (99,2), enökning om 32 procent. Affärsenheten Care Electronics andel av koncernensförsäljning i andra kvartalet var 75 procent, motsvarande 98,1 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 Mkr (-3,5).Resultatet före skatt ökade till 8,3 Mkr (-4,8). Resultat per aktie efter skatt: 0,38 kr (-0,27). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 Mkr (4,3). Orderingången uppgick till 151,7 Mkr (97,1), en ökning om 56 procent. Doro® har tecknat ett tvåårigt kreditavtal om sammanlagt 170 Mkr med en nybank, vilket från den 1 juli 2010 ersätter koncernens existerandesexmånadersavtal.  Under andra kvartalet ingick Doro samarbetsavtal med Claro Chile, som ägs avSydamerikas ledande mobiloperatör, samt utökade samarbetet med Orange till attäven inkludera den brittiska marknaden. Efter rapportperioden har Doro inlettförsäljning genom Vodafone i Tyskland och når därmed upp till 1 800 butiker.Vidare har avtal tecknats med Frankrikes näst största mobiloperatör, SFR.Dessutom har nuvarande samarbete med 20:20 Mobile utökats.VD Jérôme Arnaud kommenterar:”Med en ökad orderingång om 56 procent och omsättningsökning om 32 procent iandra kvartalet, respektive 21 procent under årets första halvår, har Doro®bekräftat sin tillväxtstrategi. För sjätte kvartalet i rad kan vi ävenrapportera en förbättrad rörelsemarginal jämfört med motsvarande period förraåret. Försäljningen inom affärsenheten Care Electronics ökade från 55,8 till 98,1 Mkr,en ökning om 76 procent jämfört med samma period förra året. Care Electronicssvarade för 75 procent av koncernens försäljning under det andra kvartalet.Orderingången inom affärsenheten ökade med 121 procent andra kvartalet.Trenden speglar den kraftiga försäljningsökningen som genereras genom våraetablerade partnerskap i Europa samt en ökande andel av nya kunder på demarknader vi nyligen har kommit in på, som USA, Latinamerika ochAsien/Stillahavsregionen. De nya marknaderna svarade för 8 procent avkoncernens försäljning, att jämföra med 3 procent i årets första kvartal.Vi har varit fortsatt framgångsrika i att teckna partneravtal med ledandeoperatörer. I april började Claro att distribuera våra produkter i Latinamerikaoch i juni inledde Orange UK försäljningen av vår mattsvarta Doro PhoneEasy®410gsm. Under sommaren har vi informerat om nya och utökade partnerskap medvärldsledande operatörer som Vodafone i Tyskland och Irland samt med SFR iFrankrike. Det faktum att operatörer utökar samarbetet med Doro till flerländer är ett tydligt tecken på att de är nöjda. Dessutom har vi utökatsamarbetet med 20:20 Mobile till att även omfatta Italien, Storbritannien,Turkiet och de växande östeuropeiska marknaderna. Doros sortiment fick nyligen ett tillskott när vi lanserade Doro PhoneEasy®332gsm, en mobiltelefon med mycket hög ljudkvalitet i en modern design somtilltalar en bredare målgrupp, och samtidigt lättanvänd tack vareförprogrammerade knappar och snabbvalsknapp för sms.Som tillväxtbolag investerar vi kontinuerligt i utvecklingen av nya ochexisterande partnerskap, marknader och nya produkter. Utöver detta stärker vioffensivt varumärket för att stödja koncernens expansion.Rörelseresultatet (EBIT) för det andra kvartalet 2010 uppgick till 3,0 Mkr(-3,5). Förbättringen var i praktiken 10,7 Mkr, justerat för en ersättning om 4,2 Mkrhänförlig till förlikning i en japansk tvist i andra kvartalet 2009.Rörelsemarginalen för årets andra kvartal uppgick till 2,3 procent och tyngsfortsatt av betydande investeringar i produkter och den geografiska expansioneninom Care Electronics. Min bedömning är att vi kommer att få avkastning på dessainvesteringar redan under innevarande år tack vare den goda utvecklingen påflera av våra marknader.Jag är också nöjd med att Home Electronics rapporterade vinst även för åretsandra kvartal. För att optimera resultatet inom affärsenheten fortsätter vi attfokusera på ett begränsat produktsortiment och distribution genom utvaldadistributörer.Doro har en fortsatt stabil finansiell position, vilket bekräftades genom attvi nu har en långfristig finansiering genom ett tvåårigt kreditavtal om totalt170 Mkr med en ny bank. Från den 1 juli 2010 ersätter det nya avtalet nuvarandesexmånaders kreditavtal.”NettoomsättningKoncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick till 130,8 Mkr (99,2),vilket är en ökning om 31,9 procent. Tillämpas samma växelkurser somföregående år, uppgick den organiska tillväxten till 43,0 procent (29,1).Rörelseresultat (EBIT)Doros resultat före skatt och finansiella poster för andra kvartalet 2010uppgick till 3,0 Mkr (-3,5). EBIT-resultatet förbättrades med 10,7 Mkr justeratför ersättningen om 4,2 Mkr från förlikning i en japansk tvist rapporterad iandra kvartalet 2009.Kassaflöde, investeringar och finansiell ställningKassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till2,2 Mkr (4,3). Den starka volymtillväxten under perioden har medfört en ökningav rörelsekapitalet. Därtill påverkas kassaflödet av en försenad återbetalningav moms om 14,4 Mkr, som effekt av den nya legala struktur som infördes 1januari 2010. I enlighet med IFRS, har gällande terminskontrakt värderats bland finansiellaposter, vilket påverkade resultatet positivt med 5,8 Mkr för perioden.Vid utgången av juni 2010 var Doro nettoskuldfritt med en nettokassa om 19,3Mkr, att jämföra med en nettoskuldsättning om 26,9 Mkr motsvarande kvartalförra året. Företaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter om 42 Mkr.Soliditeten har förbättrats ytterligare till 33,0 procent (16,3) vid utgången avperioden.AffärsenheterCare ElectronicsCare Electronics säljer telekom- och elektronikprodukter anpassade tillseniorer. Försäljningen i andra kvartalet ökade till 98,1 Mkr (55,8), en tillväxt om 75,8procent. Care Electronics representerade 75,0 procent av koncernens totalaomsättning i andra kvartalet.Home ElectronicsHome Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den modernafamiljen.Försäljningen under årets andra kvartal uppgick till 32,7 Mkr (43,4), enminskning med 24,7 procent som en följd av Doros strategi att etablera ett merfokuserat produktsortiment, vilket lett till avslutad försäljning till vissakunder. RegionerFrån den 1 januari 2010 har Doro ändrat marknadsindelningen till Norden, EMEA(Europa, Mellanöstern och Afrika), Storbritannien, USA & Kanada, CALA(Central och Latinamerika) samt AP (Asien/Stillahavet).Av koncernens försäljning svarar Norden för 35 procent, EMEA för 51 procent,Storbritannien 9 procent och övriga marknader för 5 procent.PersonalDoro hade 59 (61) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 27 (27) baseradei Sverige, 17 (18) i Frankrike, 5 (6) i Storbritannien, 4 (4) i Norge samt 6(6) i Hongkong.ModerbolagetModerbolagets nettoomsättning under årets andra kvartal uppgick till 130,8 Mkr(50,7). Resultatet före skatt uppgick till 13,9 Mkr (8,0).Händelser efter periodens utgångI augusti utökade Doro samarbetet med 20:20 Mobile, Europas ledandedistributör av telekomprodukter och tillbehör, genom att teckna ett avtal ominternationell distribution. 20:20 Mobile kommer att distribuera Dorosprisbelönta sortiment med lättanvända mobiltelefoner i Storbritannien, Italien,Turkiet samt östra Europa, utöver de redan aktiva marknaderna Irland,Frankrike, Norden, Spanien och Förenade Arabemiraten. Med start i augusti säljs två av Doros mest populära mobiltelefoner genomVodafones butiker i Tyskland. Vodafone är en av världens största mobiloperatöreroch har omkring 35 miljoner tyska kunder.Vidare har Doro tecknat avtal med SFR, Frankrikes näst största mobiloperatör -och tillika Vodafones franska samarbetspartner. SFR kommer att erbjuda Dorosmest sålda mobilmodell, Doro PhoneEasy® 410gsm, i sina 820 ”espace SFR”butiker runt om i Frankrike samt via sin on-linebutik.Doro-aktienDoro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap - Telekom/IT.PrognosFörsäljningen och orderingången för det andra kvartalet är i linje med Dorosplaner och bekräftar tidigare helårsprognos om fortsatt tillväxt i försäljningoch rörelseresultat (EBIT). Fullständig rapport är bifogad.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades föroffentliggörande torsdagen den 19 augusti 2010, kl 07:30 CET.Doro AB | Org. nr. 556161-9429Om DoroDoro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy