Logotype

Bokslutskommuniké

Sverige, Lund, 2011-02-14 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Försäljningen ökade 22 procent fjärde kvartalet med kassaflöde på 103 Mkr

 Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2010:

 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet till 229,1 Mkr (187,6), vilket var en ökning med 22 procent. Affärsenheten Care Electronics försäljning uppgick till 191,5 Mkr, vilket motsvarade 84 procent av koncernens försäljning under fjärde kvartalet.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,4 Mkr (19,2).
  Periodens resultat ökade till 34,1 Mkr (21,1).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 1,78 kr (1,17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 103,3 Mkr (51,3).
 • Orderingången uppgick till 164,8 Mkr (155,4), vilket var en ökning med 6 procent.
 • Doro tecknade ett distributionsavtal med Rogers Communications i Kanada samt med TelstraClear i Nya Zeeland.

Viktiga händelser under året 2010:

 • Nettoomsättningen uppgick till 632,8 Mkr (492,6), en ökning med 28,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 47,0 Mkr (26,6),
  medan resultat före skatt uppgick till 46,4 Mkr (24,9).
 • Resultatet per aktie efter skatt blev 2,99 kr (1,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret låg på 80,4 Mkr (64,4).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att 0,50 SEK per aktie utdelas till aktieägarna för verksamhetsåret 2010.
 • Uppdaterade finansiella mål: Långsiktigt rörelsemarginalmål på 10 procent samt ett årligt tillväxtmål på 20 procent under de kommande åren.
 • Efter rapportperiodens utgång har en tysk domstol bifallit Doros linje och upprätthåller beslutet att en potentiell konkurrent måste dra tillbaka sin kopia av Doros PhoneEasy® 410gsm. Beslutet betonar det unika i Doros produktdesign.
 • Baserat på att Doro nu har etablerat en ledande position inom det expanderande området mobiler för seniorer, förväntas fortsatt tillväxt i försäljning och rörelseresultat (EBIT) under 2011.

VD Jérôme Arnaud kommenterar:

”2010 var ett exceptionellt år i Doros historia. Vi fullföljde vår strategi för att bli ett bolag inriktat på telekomprodukter för seniorer, gick in på två nya geografiska marknader och tecknade nya eller utökade samarbetsavtal med sex ledande operatörer. Vi passerade också miljongränsen för antal sålda seniormobiltelefoner.

 Fjärde kvartalet bekräftade Doros strategi och turn-around. Jag är stolt över att kunna rapportera en 22-procentig försäljningsökning för kvartalet, uppburet av en tillväxt på nära 50 procent i Care Electronics. Denna siffra är särskilt stark i jämförelse med samma period 2009, då framgångarna inom Care Electronics-segmentet redan var signifikanta. Under det fjärde kvartalet stod affärsenheten för 84 procent av koncernens totala försäljning, för helåret är siffran 79 procent. Vårt rörelseresultat på 26,4 Mkr bara i fjärde kvartalet är en ökning med 37,5 procent jämfört med 2009. Detta är ett rekord, såväl i absoluta tal, som i förhållande till försäljningen (11,5 procent).

Avseende vår finansiella prestation, så är jag naturligtvis mer än nöjd med ett kassaflöde på 103,3 Mkr – enbart för det fjärde kvartalet. Detta hade inte varit möjligt utan våra rationaliseringar i kombination med väsentligt ökad lageromsätt­ningshastighet samt ett allmänt förbättrat rörelsekapital. I siffran ingår även momsåterbetalningen i Frankrike på 23,8 Mkr. Resultatet är en nettokassa på 89,5 Mkr vid årets slut 2010, som inte bara gjort Doro stabilare utan också möjliggör framtida tillväxtinitiativ, som kan innefatta kompletterande förvärv för att förstärka vårt produktsortiment och de tjänster vi levererar genom våra produkter.

Orderingången för fjärde kvartalet ökade totalt med 6 procent och med 23 procent för Care Electronics. Om man bryter ner försäljningen per region står det klart att våra mest mogna marknader, Norden och EMEA, står för den största delen och visar fortsatt hög tillväxt. Storbritannien har uppnått den nödvändiga kritiska storleken, framförallt tack vare avtalet med Orange i slutet av augusti. I USA och Kanada säkrade vi ett avtal med en av de större kanadensiska operatörerna, Rogers Wireless, så sent som i oktober. Vi förväntar oss att detta samarbete når sin fulla potential under 2011. Samtidigt fortsätter vi att utöka vårt samarbete med Consumer Cellular i USA.

Latinamerika, Stillahavsregionen och CIS är fortfarande i en tidig utvecklingsfas. Som en följd av detta har vi fortsatt att investera i försäljning, marknadsföring, legal struktur och produktcertifiering, vilket i sin tur påverkade lönsamheten under 2010. Vi kommer att fortsätta investera i dessa regioner under 2011, och över­väger närmare marknadspotentialen i Ryssland, Australien, Mexiko, Argentina och Sydafrika.

Ser man till rapporterat resultat per segment, visar den minskande affärsenheten Home Electronics en extraordinär hög rörelsemarginal, vilket beror på att Home Electronics finansiellt behandlats som en marginell verksamhet under 2010.

Ser vi till bruttomarginalen för Care Electronics är jag glad att rapportera att denna ligger väl i linje med våra planer. Även om vi förväntar oss att bruttomarginalen kommer under viss press efterhand som vår starka tillväxt fortsätter så tror jag att vår kontroll över prissättning, kostnad per såld enhet, valuta och rörelsekostnader även kommer att visa sig i ett successivt förbättrat rörelseresultat.

De två affärsenheterna Care Electronics och Home Electronics kommer nu att slås samman under 2011. För att förbättra transparensen kommer vi att rapportera koncernens bruttomarginal och rörelseresultat per försäljningsregion.

Doro upprätthåller nära kontakt med operatörer, distributörer och slutanvändare. När vårt bokslut publiceras, finns vi representerade på GSMA Mobile World Congress i Barcelona. Detta är i hjärtat av mobiltelekomsektorn och Doro tar tillfället i akt att lansera fyra nya mobiltelefoner, varav en med lättanvänd kamera – en funktion som efterfrågats av våra kunder.

För att bättre matcha våra partners ambitioner att erbjuda de bästa telekom­lösningarna, anpassar vi några av våra produkter till 3G-teknologin. Vi lanserar också de två första mobila hälsotjänsterna som knyts till våra produkter. Mobile Health (mHealth) förväntas bli ett stort tillväxtsegment under kommande år.

För att skapa de bästa förutsättningarna för en potentiell sammankoppling av medicinska hjälpmedel med våra produkter har Doro blivit medlem i organisationen Continua Health Alliance. Organisationens syfte är att skapa ett ekosystem av personliga inter-operationella hälsolösningar. Dessutom påbörjar vi nu utvecklingen av en plattform baserad på operativsystemet Android för att underlätta introduktionen av nya applikationer.

Eftersom Doros framgång till stor del är förknippad med våra produkters design är vi glada över ett tyskt domstolsbeslut att en potentiell konkurrent måste dra tillbaka sin kopia av Doros PhoneEasy® 410gsm. Beslutet understryker det unika i Doros produktdesign.

Även om Doro är väletablerat i sin kategori och på sina kärnmarknader ser jag fortfarande en stor potential för fortsatt utveckling och tillväxt. Världens befolkning över 65 år fortsätter att öka och vill ha enkla, lättanvända produkter som underlättar det dagliga livet. För befolkningen över 65 år har vi en marknads­penetration på nära 10 procent i Norden medan vi på övriga etablerade marknader nått en genomsnittlig penetration på omkring 1 procent inom samma grupp.”

Nettoomsättning

Koncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 229,1 Mkr (187,6), vilket var en ökning på 22,1 procent. För helåret ökade försäljningen till 632,8 Mkr (492,6), en ökning med 28,5 procent. Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 31,3 procent för fjärde kvartalet.

Rörelseresultat (EBIT)

Doros resultat före skatt och finansiella poster för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 26,4 Mkr (19,2), vilket är en ökning med 37,5 procent. Denna resultat­förbättring är en följd av en ökad försäljning och fortsatt fokus på koncernens kostnader. För helåret 2010 uppgick rörelseresultatet till 47,0 Mkr (26,6).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var positivt och uppgick till 103,3 Mkr (51,3). Det positiva resultatet i kombination med stark fokus på rörelsekapitalet är den främsta förklaringen, tillsammans med den försenade momsåterbetalningen i Frankrike på 23,8 Mkr.

I enlighet med IFRS har gällande terminskontrakt värderats bland finansiella poster, vilket påverkade resultatet positivt 2010 med 0,2 Mkr.

Vid årets slut 2010 var Doro skuldfritt med en nettokassa på 89,5 Mkr, att jämföra med en nettokassa på 31,6 Mkr vid årets slut 2009. Bolaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter på 32,0 Mkr.

Soliditeten har förbättrats till 36,0 procent (29,1) vid utgången av perioden, till följd av ett förbättrat resultat samt en omvärdering av uppskjuten skatt på 12.9 Mkr.

Ny rapporteringsstruktur från och med 2011
Från och med första kvartalet 2011 kommer Doro att ersätta den tidigare rapporteringen per affärsenhet med rapportering per geografisk region. Doro kommer vidare att rapportera bruttomarginalen för bolaget. De geografiska regionerna kommer att vara Norden, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Storbritannien och övriga världen. Detta är i linje med ledningens och styrelsens uppföljning och styrning av koncernen under 2011.

Affärsenheter

Care Electronics

Care Electronics säljer telekom- och elektronikprodukter anpassade till seniorer.

 Försäljningen under fjärde kvartalet ökade till 191,5 Mkr (130,7), vilket var en tillväxt på 46,5 procent. Care Electronics svarade för 83,6 procent av koncernens totala omsättning under perioden.

Home Electronics

Home Electronics erbjuder hemtelefoner och andra produkter för den moderna familjen.

Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 37,6 Mkr (56,9), vilket var en minskning med 33,9 procent till följd av Doros strategi att etablera ett mer fokuserat produktsortiment, vilket också lett till avslutad försäljning till vissa kunder.

Regioner
Av koncernens försäljning under det fjärde kvartalet svarade Norden för 32 procent, EMEA för 42 procent, Storbritannien för 15 procent och övriga marknader för 11 procent.

Personal

Doro hade 59 (58) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 29 (26) baserade i Sverige, 16 (18) i Frankrike, 5 (4) i Storbritannien, 3 (4) i Norge samt 6 (6) i Hongkong.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 223,7 Mkr (97,8). Resultatet före skatt uppgick till 31,2 Mkr (6,7).

 Händelser efter periodens utgång

Doro vinner tvist mot tysk konkurrent om telefondesign

En domstol i Tyskland (Landgericht) har beslutat att förbjuda den tyska tillverkaren ITM Einkaufs GmbH att sälja en modell som liknar en av Doros telefoner. Anledningen är att domstolen fann att telefonen utgjorde intrång i en design som registrerats av Doro avseende Doros PhoneEasy® 410gsm. Doro arbetar kontinuerligt med varumärke, design och innovationer och angriper konsekvent intrång i egna immateriella rättigheter.

Finansiella mål
Med anledning av de senaste årens turn-around i Doro och verksamhetens positiva utveckling, har styrelsen haft anledning att överväga finansiella målen.

Styrelsen har därför beslutat att sätta ett långsiktigt rörelsemarginalmål på 10 procent. Styrelsen har dessutom satt ett årligt tillväxtmål på 20 procent för kommande år.
 

Utdelning och utdelningspolicy
Styrelsen har föreslagit en utdelning om 0,50 kr per aktie att utbetalas under 2011, den första utdelningen sedan 2000. Bolagets långsiktiga mål är en utdelning på cirka en tredjedel av nettovinsten efter skatt. Slutligen har styrelsen fastställt en högsta skuldsättningsgrad på 1,0 (räntebärande skulder/eget kapital).

För närvarande har Doro en nettokassa, och har därmed en stark finansiell bas och beredskap att finansiera tillväxt genom investeringar, organiskt eller via förvärv.

Prognos
Baserat på att Doro nu har etablerat en ledande position inom det expanderande området mobiler för seniorer, förväntas fortsatt tillväxt i försäljning och rörelseresultat (EBIT) under 2011.

Doro-aktien

Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap - Telekom/IT.

Per den 31 december 2010 uppgick börsvärdet till 596,2 Mkr, vilket kan jämföras med 210,2 Mkr vid årets början. Under perioden 1 januari–31 december 2010 steg aktiekursen från 11,00 kr till 31,20 kr.

Antalet aktieägare per den 31 december 2010 uppgick till 5 900 (3 932). 

Transaktioner med närstående
Det har inte genomförts några transaktioner mellan Doro och närstående som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

Risker
Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, produktanpassning och certifieringar, kundrelationer, valutakursförändringar samt lånefinansiering. Utöver av dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs i Årsredovisning 2009 på sidorna 25–26 och 43–45, har inga andra väsentliga risker identifierats under den senaste perioden.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är för koncernens del upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, samt för moderbolaget i enlighet med årsredovis­ningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovis­ningen.

Årsstämma 2011
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund, den 23 mars 2011 kl 15.00. Kallelsen till ordinarie bolagsstämma kommer att publiceras på www.doro.com.

Valberedning
En valberedning bestående av Tedde Jeansson (Originat AB), Arne Bernroth (Nordea Bank) och Bo Kastensson (styrelseordförande i Doro AB) valdes vid ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2010. Tedde Jeansson är ordförande i valberedningen.

 Finansiell kalender

Styrelsen har fastställt följande rapportdatum:

Januari-mars 2011:               6 maj 2011

Januari-juni 2011:                 17 augusti 2011

Januari-september 2011:     9 november 2011

Delårsrapporter
Delårsrapporterna är tillgängliga på www.doro.com > Investerare.

För full rapport se bifogad pdf. 

         För ytterligare information, vänligen kontakta:
         VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
         Finansdirektör Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09

Ladda ner

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy