Logotype

Delårsrapport januari - mars 2011

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Lund, 2011-05-06 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

Viktiga händelser under första kvartalet 2011: 

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet till 135,1 Mkr (104,1), en ökning med 29,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 Mkr (4,5), en ökning med 33,3 procent.
  • Periodens resultat ökade till 5,1 Mkr (5,0).
  • Resultatet per aktie efter skatt blev 0,27 kr (0,26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,6 Mkr (-3,7).
  • Orderingången uppgick till 131,5 Mkr (121,2), vilket var en ökning med 8,5 procent. Care-sortimentet ökade med 28 procent.
  • Doro tecknade distributions- och återförsäljaravtal med Mobistar i Belgien och Tesco i Storbritannien. Efter periodens slut slöts även återförsäljaravtal med TeleChoice i Australien samt Amplifon i Italien.

VD Jérôme Arnaud kommenterar:

”Det glädjer mig att rapportera att försäljningen för årets första kvartal uppgick till 135 Mkr (104), en ökning med 30 procent. Tillväxten förklaras av en god försäljningsutveckling i Nordamerika, såväl i USA som i Kanada, och i Storbritannien. Försäljningen i Europa utvecklades något svagare. De huvudsakliga orsakerna är den fortsatta avvecklingen av produkter inom Home-sortimentet och en något minskad återköpstakt inom Care-sortimentet då vissa kunder avslutat året med stora lager. Detta är en säsongseffekt som uppstår i det första kvartalet. Försäljning till slutkund för Care-produkter rapporteras fortfarande vara stark i samtliga regioner.

I och med denna rapport börjar vi, som ett led i att öka transparensen, även att rapportera rörelsemarginal per region. Rörelsemarginalerna påverkas av att gemensamma kostnader, i proportion till försäljningen, allokeras till regionerna. Med endast ett kvartal rapporterat bör jämförelser med motsvarande kvartal förra året göras med försiktighet.Det glädjer mig också att bruttomarginalen faktiskt ökade något i jämförelse med förra året.

Givet samma växelkurser som föregående år, blev försäljningsökningen under perioden 41,8 procent. Orderingången under årets första kvartal uppgick till 132 Mkr, en ökning med 9 procent. Dock var ökningen i orderingång liksom försäljningen högre om samma växelkurser tillämpas som föregående år. Care-sortimentet ökade med 28 procent. Vi märker också av en ännu starkare orderingång hittills under det andra kvartalet.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 Mkr (4,5), en ökning med 33 procent. Rörelsemarginalen var i linje med motsvarande period 2010, 4,4 procent (4,3). Detta innebär att vi för nionde kvartalet i rad förbättrar rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Doro är relativt väl skyddat från effekten av krisen i Japan. Majoriteten av företagets komponentförsörjning kommer från Kina. Det fåtal komponenter som kommer från Japan integreras endast i några få Doro-produkter. Påverkan på produktionen har varit minimal och vi förutser inga avbrott i produktionen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,6 (-3,7), vilket främst är en säsongseffekt av ökade utbetalningar av kund- och personalbonusar som en följd av större volymer och ökat resultat.
Övergripande är kassaflöde och den finansiella utvecklingen stark.

På Mobile World Congress i Barcelona i februari lanserade Doro nya, viktiga, modeller med funktioner som svarar mot de önskemål som våra seniora konsumenter har på våra produkter, bland annat en lättanvänd kamera. Dessutom visade Doro sin första 3G-produkt, en teknologi som operatörerna kräver, liksom våra första produkter inom mobil hälsa.

Under första kvartalet kompletterades Doros återförsäljarnätverk med belgiska Mobistar samt med Tesco i Storbritannien, gällande försäljning av Doros två bäst säljande mobiltelefoner. Efter periodens utgång har Doro också tecknat försäljningsavtal i Australien och Italien, två länder som vi tror har stark potential för vår typ av mobiltelefoner. 

Som vi informerade om i föregående kvartalsrapport, har vi inlett en ny strategisk fas där vi, förutom fortsatt organisk tillväxt genom geografisk expansion, tar konkreta steg in i området mobila hälsoapplikationer anpassade till seniorer. Detta inkluderar även att utveckla produkter som bygger på operativsystemet Android.

Vi tror att marknaden för mobil hälsa, eller ”mHealth”, kommer att erbjuda en stark tillväxt för telekomprodukter för seniorer. Den är därför av stort intresse för Doros fortsatta tillväxt.

Slutligen vill jag även rapportera ett stort intresse från våra medarbetare att delta i Doros optionsprogram. Samtliga medarbetare var inbjudna att teckna sig för optioner, och det faktum att sextio procent av de anställda valde att delta visar stöd för bolaget.”

Nettoomsättning

Koncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 135,1 Mkr (104,1), en ökning med 29,8 procent. Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick den organiska tillväxten till 41,8 procent för det första kvartalet.

Rörelseresultat (EBIT)

Koncernens resultat före skatt och finansiella poster för första kvartalet 2011 uppgick till 6,0 Mkr (4,5), vilket är en ökning med 33,3 procent. Detta beror främst på en något högre bruttomarginal samt minskade avskrivningar av marknadsinvesteringar på den amerikanska kontinenten vilka slutfördes under det tredje kvartalet 2010.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet var negativt och uppgick till -12,6 Mkr (-3,7). Detta förklaras främst av ett lägre rörelsekapital vilket beror på säsongsutbetalningar av personal- och kundbonusar.

I enlighet med IFRS har gällande terminskontrakt som värderats under finansiella poster, påverkat resultatet negativt för det första kvartalet 2011 med 0,9 Mkr.

I slutet av det första kvartalet var Doro skuldfritt, med en nettokassa på 64,8 Mkr, efter utbetalning av utdelningen som beslutades av årsstämman, att jämföra med en nettokassa på 24,2 Mkr vid första kvartalets slut 2010. Bolaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter på 32,0 Mkr.

Soliditeten förbättrades till 44,9 procent (34,0) vid utgången av perioden.

Ny rapporteringsstruktur från och med 2011
Från och med första kvartalet 2011 rapporterar Doro per geografisk region, Norden, Storbritannien, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), USA och Kanada respektive Övriga regioner. Doro rapporterar också bruttomarginalen.

Geografiska regioner

Försäljning per region, %

Norden
Försäljningen i Norden minskade med 5,0 procent till 34,2 Mkr, främst som en följd av kvarvarande lager hos kunder samt minskad försäljning inom Home-sortimentet.

Den nordiska marknaden är hittills den mest penetrerade för Doros Care-produkter och Doros marknadsposition. Lönsamheten är därför också fortfarande starkast på den här geografiska marknaden med en rörelsemarginal på 14,3 procent under första kvartalet.

Storbritannien
I Storbritannien ökade försäljningen med 238 procent till 24,3 Mkr som ett resultat av distributionsavtalen med Orange och Tesco. Storbritannien rapporterar också en signifikant förbättrad rörelsemarginal efter kostnadsallokering. Vi har dock ännu inte nått break-even, med anledning av fortsatta marknadsinvesteringar och produktutveckling.

EMEA
Inom EMEA minskade försäljningen med 6,9 procent till 54 Mkr, med en minskning av rörelsemarginalen till 1,3 procent, med anledning av den fortsatta utfasningen av vissa produkter i Home-sortimentet samt en viss minskning av orderingången till följd av kvarvarande lager hos vissa större kunder.

USA och Kanada
USA och Kanada rapporterade en betydande tillväxt med anledning av Doros avtal i både USA och Kanada. Försäljningen ökade från 0,2 Mkr till 20,8 Mkr. Som ett resultat av Doros investeringar är regionen nu lönsam med en rörelsemarginal om 7,7 procent.

Övriga regioner
Övriga regioner står endast för 1,8 Mkr och regionens negativa rörelsemarginal härrör till tidiga marknadskostnader inom affärsutveckling.

Personal
Doro hade 61 (59) medarbetare vid periodens slut. Av dessa var 30 (26) baserade i Sverige, 16 (18) i Frankrike, 6 (5) i Storbritannien, 3 (4) i Norge samt 6 (6) i Hongkong.

I enlighet med det mandat som årsstämman gav bolaget den 23 mars 2011 har samtliga Doros medarbetare erbjudits att köpa teckningsoptioner.

36 medarbetare har tecknat sig för 679 770 teckningsoptioner, inklusive bolagets verkställande direktör som har tecknat sig för 200 000 optioner, vilket motsvarar full tilldelning. Doro AB har tecknat 265 830 optioner för att, efter anmälningstidens utgång, på marknadsmässiga grunder kunna sälja dessa till nya medarbetare.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 133,9 Mkr (104,1). Resultatet före skatt uppgick till 2,7 Mkr (18,5).

Händelser efter periodens utgång
Doro har ingått ett avtal med australiensiska återförsäljningskedjan TeleChoice att distribuera Doros modell Doro PhoneEasy® 410gsm genom deras webbshop och i 153 butiker runt om i landet.

Doro har även ingått ett avtal med återförsäljaren Amplifon, en italiensk kedja som med sina 400 butiker är särskilt inriktad på att hjälpa personer med hörselnedsättning.
 

Prognos
Första kvartalets resultat bekräftar tidigare presenterade prognos: Försäljning och rörelseresultat (EBIT) förväntas öka under 2011.

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 6 maj 2011, kl 07:30 CET.

 

Om Doro
Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer – en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2010 omsatte bolaget 633 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller besök oss gärna på facebook.com/DoroSverige.

 

         För ytterligare information, vänligen kontakta:
         VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
         Vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy