Logotype

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2011

Lund, 2011-03-23 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Vid årsstämman i DORO AB (publ) den 23 mars 2011 beslutades i huvudsak följande:

 

 • att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 • att lämna utdelning för år 2010 med 50 öre per aktie;
 • att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören;
 • att omvälja Bo Kastensson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Jérôme Arnaud till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma samt nyvälja Charlotta Falvin till styrelseledamot för tiden från och med den 1 juli 2011 till slutet av nästa årsstämma;
 • att omvälja Bo Kastensson som styrelseordförande;
 • att styrelsearvode skall utgå till ordföranden med 300.000 kr och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall utgå med 100.000 kr vardera samt därutöver att ett extra arvode skall utgå för specifika projekt om totalt högst 200.000 kronor att erläggas med 1.000 kronor per arbetad timme till styrelseledamot som utfört sådant med övriga styrelsen överenskommet extra arbete;
 • att anta principer för utseende av valberedning;
 • att anta en ny bolagsordning genom vilken det möjliggörs att fortsättningsvis hålla bolagsstämma i antingen Lund eller i Stockholm efter styrelsens bestämmande;
 • att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1.900.000 aktier och att styrelsen skall äga rätt att besluta att nyemission kan ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse som avses i 13 kap 5 § 1 stycket 6 punkten aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor) samt att nyemission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
 • att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande samtliga anställda i Doro-koncernen varigenom sammanlagt högst 945.600 teckningsoptioner emitteras, där varje teckningsoption under perioden från och med den 1 april 2014 till och med den 30 juni 2014 berättigar till teckning av en aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 125 procent av Doro-aktiens volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 15 mars 2011 till och med den 22 mars 2011;
 • att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

 

 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2011, kl 18.30 CET.

 

Om Doro
Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer – en växande grupp människor världen över. Med över 35 års erfarenhet inom telekom och försäljning i över 30 länder på fem kontinenter, är Doro idag det världsledande varumärket inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner. Doro skapade kategorin Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationellt erkända designpriser. Bolaget omsatte 633 Mkr under 2010. Doro-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com

 

         För mer information vänligen kontakta:
         VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
         eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy