Logotype

Bokslutskommuniké januari-december 2011

Kvartalsförsäljning och rörelseresultat på rekordnivå

Lund, Sweden, 2012-02-15 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2011:

 • Nettoomsättningen ökade till 263,5 Mkr (229,1), en ökning med 15 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 30,0 Mkr (26,4), en ökning med 13,6
 • procent. Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent (11,5).
 • Periodens resultat uppgick till 19,2 Mkr (34,1).
 • Vinsten per aktie efter betald skatt uppgick till 1.67 (1.65) medan vinsten per aktie
 • efter full skatt uppgick till 0,99 (1,78).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,9 Mkr (103,3).
 • Orderingången uppgick till 194,6 Mkr (164,9), en ökning med 18,0 procent.
 • Care-sortimentet ökade med 25,3 procent.
 • Ökad närvaro i Nordamerika, Storbritannien och på Irland.


Viktiga händelser under helåret 2011:

 • Nettoomsättningen ökade till 745,4 Mkr (632,8), en ökning med 17,8 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 62,0 Mkr (47,0), en ökning med 31,9
 • Årets resultat uppgick till 57,9 Mkr (57,1).
 • Vinsten per aktie efter betald skatt uppgick till 3,62 (2,04) medan vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 3,02 (2,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104,9 Mkr (80,4).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1 krona per aktie.
 • Nästan en miljon mobiltelefoner sålda under året.
 • Det globala distributionsnätet utökades med 12 nya återförsäljare/operatörer vilket stärker närvaron i framförallt Nordamerika, Storbritannien och på Irland.
 • Doros skydd av immateriella rättigheter stärktes ytterligare genom tre domar.
 • För att stärka Doros position inom mHealth och Androidbaserade applikationer förvärvades Prylos SAS och Birdy Technology SAS.

VD Jérôme Arnaud: Ett aktivt 2011 slutar med ett kvartal med fortsatt tillväxt.

”Under det fjärde kvartalet blev tillväxten åter tvåsiffrig, 15 procent. Tillväxten drevs av USA och Norden, men också av EMEA där våra nya modeller varit framgångsrika. Totalt växte vår mobilförsäljning med nästan 40 procent.

Alla regioner växte med en positiv EBIT-marginal och vi kan för tolfte kvartalet i rad rapportera en förbättrad EBIT. Den positiva trenden visar sig också genom en fortsatt stark orderingång som under kvartalet ökade med 18 procent.

Under fjärde kvartalet utökade vi vår globala närvaro. Bland annat tecknade vår ameri-kanska samarbetspartner ett distributionsavtal med apotekskedjan Walgreens som nu säljer Dorotelefoner i mer än 800 butiker runtom i Florida. I Storbritannien och på Irland tecknade vi ett avtal med O2 som är en del av Telefonica, en av världens största telefon-operatörer. Vi har också totalt under året tecknat tolv nya avtal med ledande operatörer och återförsäljare på fyra kontinenter. Som ett resultat av detta har vi signifikant ökat vår försäljning och stärkt vår ledande position. I Västeuropa är vår marknadsandel dubbelt så stor som vår närmsta konkurrent och globalt sålde vi under 2011 nästan en miljon mobiltelefoner.

Vi har under året lanserat sju nya mobiltelefoner varav några baserade på 3G teknik,
60 programvaror samt nio telefoner för det fasta nätet. I samband med Mobile Word Congress i Barcelona i februari kommer vi bland annat att lansera Doro Experience, en ny Androidbaserad lösning med applikationer som tillsammans med vår nya smart-phone Doro PhoneEasy® 740 kan koppla samman användaren med släkt och vänner. Prylos som vi förvärvade i somras har varit avgörande i denna innovation som ökar vår tillgängliga marknad av seniorer.

Tre domstolsutslag i Doros favör gällande bolagets skydd av sina immateriella rättig-heter visar Doros förmåga att skapa höga barriärer för konkurrenter.

Under 2011 ökade vi takten i våra produktinvesteringar. Blickar vi framåt mot 2012 kommer att vi att fortsätta med sådana investeringar för att öka tillväxten och utveckla verksamheten mot de behov som mer teknikvana seniorer har och underlätta vår ex-pansion in i mHealth-sektorn. Vår starka finansiella position ger oss goda möjligheter att fullfölja denna strategi såväl organiskt som via förvärv.”

Koncernen, fjärde kvartalet 2011

Nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT)
Doros försäljning för det fjärde kvartalet uppgick till 263,5 Mkr (229,1), en ökning med 15 procent jämfört med det starka fjärde kvartalet 2011. Tillväxten under kvartalet drevs primärt av USA, men också Norden och EMEA, som fortfarande påverkas negativt av utfasningen av vissa Home-produkter, men som dock gynnas av en framgångsrik lansering av nya telefoner med kamera och 3G-teknologi.

Ackumulerat är tillväxten, trots utfasningen av Home-produkter, nästan 18 procent.

Tillämpas samma växelkurser som föregående år, uppgick tillväxten till 16 procent för det fjärde kvartalet.

EBIT uppgick till 30,0 Mkr (26,4), en ökning med 13,6 procent. EBIT-marginalen uppgick till 11,4 procent (11,5), trots ökade investeringar i nya marknader, produkter och applikationer. Ökningen av EBIT är huvudsakligen ett resultat av de ökade försäljnings-volymerna och en, jämfört med föregående år,högre bruttomarginal. Bruttomarginalen kan variera med omsättningens geografiska fördelning och produktmixen. Förbättringen under kvartalet är emellertid också ett resultat av effektivare inköps-rutiner och nya unika produkter.

Geografiska regioner

Norden
Försäljningen i vår största region, Norden, ökade jämfört med det fjärde kvartalet 2010 med 21,6 procent till 88,8 Mkr, vilket primärt är ett resultat av det uppdaterade sorti-mentet. EBIT-marginalen föll något, vilket framförallt är ett resultat av allokeringar
av koncernkostnader och kostnader för marknadsföringsaktiviteter.

Ackumulerat ökade försäljningen med 13,8 procent. Region Norden redovisar fort-farande den högsta rörelsemarginalen.

EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika)
Inom EMEA ökade försäljningen, jämfört med samma kvartal föregående år, med 13,8 procent till 110,8 Mkr. EBIT-marginalen förbättrades också betydligt. Bakom förbätt-ringarna ligger ett uppdaterat sortiment och en stark utveckling framförallt i Tyskland.
Kvartalets ökade omsättning har balanserat den utfasning av Home-produkter som skett under året.

Ackumulerat har därför omsättningsminskningen kunnat begränsas till 1,3 procent. EBIT-marginalen är för helåret också bättre.

Storbritannien
I Storbritannien ökade försäljningen under det fjärde kvartalet med 3,6 procent till 34,8 Mkr. EBIT-marginalen sjönk dock, såväl för kvartalet som ackumulerat, vilket är en följd av fortsatta investeringar för att utveckla den brittiska marknaden.

Ackumulerat är försäljningstillväxten fortsatt stark, med en ökning på 37,1 procent. 

USA och Kanada
Verksamheten i USA och Kanada rapporterade, jämfört med samma kvartal förra året, en försäljningsökning med 20,2 procent, till 26,8 Mkr. En ökning som primärt drivs av USA. EBIT-marginalen förbättrades avsevärt genom de ökade volymerna, såväl under kvartalet som ackumulerat, till nästan samma nivå som Norden.

Ackumulerat har försäljningen ökat med 160 procent, primärt driven av Kanada.

Övriga regioner
Övriga regioner står under kvartalet endast för 2,3 Mkr (2,8) med en positiv EBIT-marginal. Förbättringen kan hänföras till vår fokusering på utvalda marknader.

Regionernas rörelsemarginal kan, som en följd av att overhead-kostnaderna fördelas efter omsättning, variera från kvartal till kvartal.

Periodens resultat
Periodens resultat för det fjärde kvartalet uppgick till 19,2 Mkr (34,1).

Finansnettot för perioden blev 3,5 Mkr lägre än motsvarande period föregående år. Det beror framförallt på att Doros terminskontrakt, i enlighet med IFRS, värderats under finansiella poster vilket påverkat finansnettot positivt med 2,8 Mkr (6,7).

Skattekostnaden som ökat med 15,0 Mkr till 13,9 Mkr (+1,1) är en följd av att aktiverade underskottsavdrag balanserats mot årets vinst. Därmed har de aktiverade under-skottsavdragen reducerats med 13,1 Mkr vilket påverkar resultatet men inte kassaflödet. Dessutom har, till följd av förbättrade resultat, skattekostnaden ökat i Frankrike.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 65,9 Mkr (103,3). Den lägre nivån, jämfört med motsvarande kvartal 2010 då den franska momsen om 23,8 Mkr återbetalades, är i övrigt primärt hänförlig till de större volymerna.

För helåret uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 104,9 Mkr (80,4) vilket motsvarar 169 procent av EBIT.

Koncernens nettokassaflöde som under året uppgick till 56,5 Mkr har belastats av aktie-utdelningar med 9,6 Mkr, företagsförvärv för 19,6 Mkr samt investeringar på 21,2 Mkr. Investeringarna som är aktiverade är primärt hänförliga till produktutveckling eftersom IT investeringarna minskat.
Soliditeten uppgick till 39,5 procent (36,0) vid utgången av perioden.

I slutet av perioden hade Doro en nettoskuld på 2,4 Mkr (0), med en nettokassa på 146 Mkr (89,5). Bolaget har dessutom outnyttjade checkfaciliteter på 32,0 Mkr.

Personal
Doro hade 77 (60) medarbetare vid årets slut. Av dessa var 33 (29) baserade i Sverige,
26 (16) i Frankrike, 8 (5) i Storbritannien, 3 (4) i Norge samt 7 (6) i Hongkong. Ökningen av antalet anställda är primärt hänförligt till gjorda förvärv.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under årets tredje kvartal uppgick till 255,6 Mkr (223,7). Resultatet före skatt uppgick till 23,7 Mkr (31,2).

Händelser efter periodens utgång
Efter att ha belönats med Mobile d’Or i december belönades i januari också Doros lättanvända mobiltelefon Doro PhoneEasy® 615 med Janus de la Santé Award.
Den tyska domstolen Landgericht Hamburg fastställde den 17 januari ett tidigare preliminärt beslut från den 7 september 2011. I det förbjuds Doros konkurrent Emporia Deutschland, med ett betydande vite, att inom den Europeiska unionen inneha, sälja, använda, importera eller exportera en vikbar mobiltelefon med visst utseende sålda under märket Telme.
 
Prognos
Doros försäljningstillväxt bedöms fortsätta. Investeringstakten i ny produktutveckling kommer att öka under 2012. Ingen resultat prognos lämnas vid denna tidpunkt.

Doro-aktien
Doro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap – Telekom/IT.
Per den 31 december 2011 uppgick börsvärdet till 528,2 Mkr, vilket kan jämföras med 596,2 Mkr den 31 december 2010. Under perioden 30 september 2011 till 31 december steg aktiekursen från 23,00 kr till 27,30 kr.

Antalet aktieägare per den 31 december 2011 uppgick till 6 114 (5 900).

Transaktioner med närstående
Det har inte genomförts några transaktioner mellan Doro och närstående som väsent-ligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

Risker
Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, produktanpassning och certifieringar, kundrelationer, valutakursförändringar samt lånefinansiering. Utöver dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka beskrivs i Årsredovisning 2010 på sidorna 24 och 53–55, har inga andra väsentliga risker identifierats under den senaste perioden.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är för koncernens del upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, samt för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 21 mars klockan 15:00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm. Inbjudan till stämma finns på www.doro.com där man också kan anmäla sitt deltagande.

Valberedning
Valberedningen består av Tedde Jeansson som är valberedningens ordförande,Arne Bernroth and Bo Kastensson (Styrelseordförande Doro AB).

Finansiell kalender 2012
Styrelsen har fastställt följande rapportdatum:
Januari-mars 2012: 11 maj 2012
Januari-juni 2012: 21 augusti 2012
Januari-september 2012: 8 november 2012

Delårsrapporter
Delårsrapporterna är tillgängliga på www.doro.com under Företag och press.

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05
Vice VD och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09

Doros delårsrapport presenteras i en webb- och telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en presentation av boksluts-kommunikén via www.doro.com eller per telefon den 15 februari kl. 09:00 CET. Presentationen sker på engelska.

Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och bolagets vice VD och CFO Annette Borén kommer att medverka.

Cirka en timme innan presentationen inleds kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets webbplats.

Vänligen ring ungefär fem minuter före den utannonserade starttiden för att komma till telefonkonferensen.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
Storbritannien: +44 (0)20 3043 2436
USA: +1 866 458 40 87
Frankrike: +33(0) 172 72 0115
 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 15 februari 2012, kl 07:30 CET


Om Doro
Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 37 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2010 omsatte Doro 633 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

 


 

 

 

 

 

 

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy