Logotype

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2014

Lund, 2014-05-13 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades följande:

• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• att lämna utdelning för verksamhetsåret 2013 med 1,50 krona per aktie
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
• att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.
• att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 350 000 kronor till ordförande och 150 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
• att genom omval utse Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Fredrik Hedlund och Charlotta Falvin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Kastensson omvaldes till styrelseordförande.
• arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
• att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

• att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Doro-koncernen varigenom sammanlagt högst 827.000 teckningsoptioner emitteras där varje teckningsoption under perioden från och med den 16 februari 2017 till och med den 16 mars 2017 berättigar till teckning av en aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 125 procent av Doro-aktiens volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 19 maj 2014 till och med den 23 maj 2014.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Doros hemsida, www.doro.se
 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06
 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2014, kl 11.00 CEST.


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy