Logotype

Bokslutskommuniké 2014

Lund, 2015-02-13 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  


Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärv

Oktober–december 2014 

  • Nettoomsättningen uppgick till 436,9 Mkr (381,2) – en ökning med 14,6 procent.
  • Orderingången uppgick till 366,9 Mkr (316,3) – en ökning med 16,0 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,8 Mkr (33,5). Rörelsemarginalen var 8,7 procent (8,8).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22,4 Mkr (26,2).
  • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kr (1,26).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 Mkr (71,0).

VD-kommentar

2014 var ett betydelsefullt år för Doro med viktiga produktlanseringar och ett strategiskt förvärv som blir en plattform för långsiktig utveckling av abonnemangsbaserade tjänsteerbjudanden, ett komplement till vår nuvarande, huvudsakligen hårdvarubaserade affärsmodell. Vi avslutade dessutom året med stabil tillväxt i fjärde kvartalet, både vad gäller försäljning och orderingång och koncernens resultat förbättrades.

Vår bruttomarginal stärktes och steg under året till en högre nivå än 2013. Den positiva försäljningstillväxten i regioner med högre bruttomarginal bidrar till denna förbättring. Vidare har produktsynergierna från förvärvet av IVS under 2013 fortsatt att bidra positivt till såväl försäljningstillväxten som bruttomarginalförbättringen.

Rörelsemarginalen ligger i stort sett kvar på samma nivå som under föregående år, eftersom ökningen av omsättningen och bruttomarginalen uppvägdes av kostnader för ett antal större marknadskampanjer på flera av våra större marknader. Rörelsekapitalet ökade under fjärde kvartalet som ett resultat av strategiska listningar med nya operatörer, vilket ledde till ett minskat kassaflöde för kvartalet. Kassaflödet förväntas förbättras mot slutet av första halvåret 2015.

Den amerikanska dollarns starka utveckling mot Doros viktigaste försäljningsvalutor, framför allt euron, är ett osäkerhetsmoment inför 2015. För att hålla bruttomarginalen på en stabil nivå kommer det att krävas såväl fortsatta kostnadsreduceringar som prisjusteringar i kundledet, vilka är prioriterade frågor för oss under 2015.

Vår nya smartphone, Doro Liberto 820, listas hos allt fler kunder och har bidragit till Doros tillväxt under fjärde kvartalet. I fjärde kvartalet svarade smartphoneförsäljningen för 15 procent av vår europeiska mobilförsäljning – en ökning med fem procentenheter jämfört med tredje kvartalet. I Tyskland ökade Doros marknadsandel till 33 procent under fjärde kvartalet – en ökning från 28 procent jämfört med föregående kvartal. I Frankrike bidrog flera teleoperatörer till vår försäljningstillväxt och i Norden gjorde vi framsteg hos flera ledande operatörer.

Förvärvet av Caretech AB, en ledande aktör inom digitalisering av trygghetslarm för hemmaboende äldre, skapar en strategisk plattform i två viktiga dimensioner. På kort sikt ger det oss ett fotfäste inom Care-segmentet, vilket omfattar lösningar till stöd för äldre i deras hemmiljö. Med en affärsmodell som bygger på abonnemangsbaserade tjänster, så breddar förvärvet samtidigt Doros långsiktiga strategiska utvecklingsmöjligheter i vår nuvarande kundgrupp.

Vi räknar med att koncernens omsättning och resultat kommer att öka under 2015. I likhet med tidigare år, förväntas huvuddelen skapas det andra halvåret. Vi håller fast vid våra långsiktiga finansiella mål – en EBIT-marginal på 10 procent och en årlig försäljningstillväxt på 20 procent.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 februari 2015, klockan 07:30 CET.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy