Logotype

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2015

Lund, 2015-04-28 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  


Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 27 april 2015 beslutades följande:

• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• att till förfogande stående vinstmedel, 187 752 818,88 kronor, skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
• att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter
• att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 350 000 kronor till ordförande och 150 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
• att genom omval utse Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Charlotta Falvin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att genom nyval utse Lena Hofsberger och Henri Österlund till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Kastensson omvaldes till styrelseordförande
• att genom nyval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma
• arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
• att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

• att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Doros hemsida, www.doro.se

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06


Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom Health. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277,1 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015, kl 15:00 CEST.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy