Logotype

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2016

Lund, 2016-05-03 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 3 maj 2016 beslutades följande:


• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• att till förfogande stående vinstmedel, 291 710 178 kronor, skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
• att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter
• att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå med 450 000 kronor till ordförande och 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
• att genom omval utse Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Lena Hofsberger och Henri Österlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att genom nyval utse Johan Andsjö och Magnus Mandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Mandersson valdes till styrelseordförande
• att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma
• arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning
• att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Doros hemsida, www.doro.se

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se
Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016, kl 17:00 CEST.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy