Logotype

Bokslutskommuniké 2016

Lund, 2017-02-17 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Det fjärde kvartalet tyngdes av tidigare annonserade omstruktureringskostnader. Stark orderbok och bruttomarginal inger dock tillförsikt framöver.

 

Oktober–december 2016

 • Nettoomsättningen var 599,4 Mkr (622,6), en minskning
  med 3,7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader på 20,6 Mkr var 20,3 Mkr (58,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (9,4).
 • Orderingången uppgick till 572,3 Mkr (527,5), en ökning
  med 8,5 procent.
 • Orderboken vid periodens slut var 307,8 Mkr (193,7).
 • Periodens resultat efter skatt var 11,4 Mkr (42,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt var 0,49 SEK (1,82).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 50,2 Mkr (32,1).

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2016 på SEK 1,00 (-) per aktie.

VD-ord
Det jag har sett under mina första veckor på Doro, efter att ha träffat Doros medarbetare och kunder, har övertygat mig om att organisationen har den kompetens som behövs för att kunna fortsätta att utvecklas, möta kundernas förväntningar och stärka sin position ytterligare på sin växande nischmarknad. Mina första uppgifter blir att få verksamheten i Doro Care tillbaka på spåret, fokusera på koncernens effektivitet, korta utvecklingstiderna och samtidigt utveckla bolagets tillväxtstrategi ytterligare.

Försäljningen i Doro Care har påverkats negativt av det försenade ramavtalet med SKL, samtidigt har dock återkommande intäkter på tolv månaders sikt ökat med 138 procent. Inom Consumer Devices har försäljningen varit god men en jämförelse med motsvarande kvartal 2015 är ofördelaktig då det var ett exceptionellt starkt kvartal. Försäljningen ökade med 7,1 procent under helåret 2016, men minskade med 3,7 procent i det fjärde kvartalet.

Förvärvet av Trygghetssentralen och satsningar för att stärka produktportföljen ledde till en ökning av bruttomarginalen till 42,1 procent i det fjärde kvartalet (38,5 för Q4 2015). Styrkan i vår befintliga produktportfölj speglas i orderboken, som uppgick till 307,8 Mkr i slutet av 2016, en ökning med 58,9 procent jämfört med föregående år.

EBIT för fjärde kvartalet påverkades negativt av omstruktureringskostnader som främst var relaterade till arbetet med att koncentrera ledningen och forskning & utvecklingsverksamheten till huvudkontoret i Lund. En lägre nivå när det gäller antalet nya kontrakt för Doro Care och en högre avskrivningstakt på grund av produktrationaliseringar spelade också in. EBIT-marginalen var 2,4 procent för året som helhet och 3,4 procent för fjärde kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var 50,2 Mkr (32,1). Förbättringen var en följd av ett större fokus på likviditetsplanering och omförhandlingar av leverantörsavtal.

Blickar vi framåt är våra förväntningar för 2017 att såväl försäljning som EBIT kommer att öka jämfört med 2016.

Robert Puskaric, vd och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via http://edge.media-server.com/m/p/yc92rix6 eller telefon kl. 9.00 CET den 17 februari 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Magnus Eriksson kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast.

Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                            + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:                     +44 (0) 203 364 5374
USA:                                    + 1 855 7532 230  

 

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).

www.doro.com

 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom försorg av kontaktpersonerna ovan, för offentliggörande fredagen den 17 februari 2017 kl. 8.00 CET.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy