Logotype

I enlighet med vad som angetts i kallelsen till årsstämman, publicerad den 29 mars 2019, lämnar nu valberedningen sina förslag till årsstämman i DORO AB (publ) den 3 maj 2019 avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Pressmeddelande
Malmö den 16 april 2019

I enlighet med vad som angetts i kallelsen till årsstämman, publicerad den 29 mars 2019, lämnar nu valberedningen sina förslag till årsstämman i DORO AB (publ) den 3 maj 2019 avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Inför årsstämman 2019 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Christoffer Häggblom nominerad av Rite Ventures, Erik Durhan nominerad av Nordea Investment Funds och Johan Andsjö, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara fem (5) utan suppleanter (för närvarande sex). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 12).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 kronor (för närvarande 450 000 kronor), vice ordföranden ska få ett arvode om 350 000 kronor (för närvarande 300 000) och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 250 000 (för närvarande 200 000) kronor vardera. En ökning av arvodena föreslås för att närmare spegla marknadens ersättningsnivåer för styrelsearbete i noterade bolag samt som ett resultat av ökad komplexitet och tidsåtgång i styrelsearbetet kopplat till bolagets strategiska utveckling inklusive företagsförvärv. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (punkt 13).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Henri Österlund, Josephine Salenstedt och Niklas Savander. Johan Andsjö, Lena Hofsberger och Jonas Mårtensson har avböjt omval. Nyval föreslås av Lennart Jacobsen och Towa Jexmark. Lennart Jacobsen föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

Presentation av föreslagna nyval:

Lennart Jacobsen (född 1966) är oberoende styrelseledamot och styrelseordförande med en bakgrund inom finansiella tjänster riktade till konsumenter. Lennart var till och med 2016

Head of Retail Banking, Country Senior Executive för Sverige och Executive Vice President på Nordea. Divisionen Retail Banking hade över 10 miljoner kunder i Norden samt 20 000 anställda. Lennart är civilingenjör från KTH och började sin karriär inom IT-branschen under ca nio år. Därefter arbetade han 17 år inom finansbranschen med fokus på produkter och tjänster för konsumenter, inklusive utveckling av digitala kanaler. Lennart är styrelseledamot i Qliro Group AB (publ), styrelseordförande i dotterbolaget Qliro AB samt investerare och styrelseledamot i ett antal mindre, onoterade bolag.

Towa Jexmark (född 1971) är VD för Capio Go, ett helägt bolag inom Capio-koncernen som utvecklar framtidens vård utifrån innovativa tekniska lösningar och Capios breda erbjudanden inom primär- och specialistvård i Sverige och internationellt. Towa har tidigare arbetat som medicinsk utvecklingschef på Capio, Verksamhetschef – VO Medicin på Lasarettet Trelleborg samt haft andra ledarskapsroller inom sjukvården. Towa har nästan tio års klinisk erfarenhet som specialistläkare inom internmedicin samt är legitimerad sjukgymnast.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PwC AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Magnus Willfors. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 14).

Förslag till uppgifter för valberedning och för principer för utseende av valberedning:
Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning för årsstämman 2020 (oförändrade från årsstämman 2018).

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre:
       
      (i)         en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
      (ii)        en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
      (iii)       en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
      (iv)       valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

      (i)         förslag till stämmoordförande,
      (ii)        förslag till styrelseledamöter,
      (iii)       förslag till styrelseordförande,
      (iv)       förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev, ersättning för utskottsarbete, samt
      (v)        förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor.

Stockholm i april 2019

Valberedningen i Doro AB

För mer information vänligen kontakta:
Mark Shay, Valberedningens ordförande, +46 (0)76 596 62 38
mark@accendofund.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Bilaga

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy