Logotype

ÅRSSTÄMMA I DORO AB

ÅRSSTÄMMA I DORO ABÅrsstämma i Doro AB hölls igår varvid bl. a. följande frågor behandlades.Bedömning av affärslägetVD Rune Torbjörnsen angav i sitt stämmoanförande att den internationellamarknaden för hemtelefoni som tidigare indikerats, har fortsatt att minska.Samtidigt kan Doro för första gången sedan 2004 uppvisa ett positivtkvartalsresultat.  Detta är dels en effekt av en ny affärsorganisation ochförbättrade marginaler genom en bättre produktmix, men också ett resultat avbättre fokus på hanteringen av koncernens affärsmässiga och finansiella risker.Utförsäljningar och lagernedskrivningar har minimerats, samtidigt som en lägredollarkurs bidragit positivt. Kostnadsbesparingarna från de åtgärder som vidtogsunder 2006 har nu också fått effekt.  Styrelsens sammansättningStyrelseledamöterna Bo Kastensson, Anders Berg, Rune Torbjörnsen och TomasPersson omvaldes. Jonas Mårtensson utsågs till ny styrelseledamot sedan AndersBülow avböjt omval. Bo Kastensson utsågs till ordförande i styrelsen.RevisorerStämman nyvalde revisionsbolaget Ernst & Young med auktoriserade revisorn IngvarGanestam som huvudansvarig revisor samt av auktoriserade revisorn Göran Neckmarsom revisorssuppleant. UtdelningIngen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2006. Bolagsordningen m mBolagsordningen ändrades så att bolagets aktiekapital lägst skall vara15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.Vidare beslutades om minskning av aktiekapitalet med 69 630 524 kr, till 17 407631 kr. Minskningen sker för avsättning till omedelbar täckning av förlust ochgenomföras utan indragning av aktier. Aktiernas kvotvärde kommer sålunda attminska från 5 kr till 1 kr.BemyndigandeDet fattades vidare beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram tilloch med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut omnyemission av upp till sammanlagt högst 4.000.000 aktier. Styrelsen skall ägarätt att besluta om nyemissionen skall ske mot kontant betalning och/eller medbestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning ellerandra villkor). Nyemissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med ellerutan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Lund den 25 april 2007 Doro AB För ytterligare information kontakta: CEO Rune Torbjörnsen 046-280 50 60 ellerCFO Stefan Sjölin 046-280 50 62Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomfyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, BusinessElectronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 ländervärlden över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien ärnoterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy