Logotype

Fortsatt förbättring för DORO:

Fortsatt förbättring för DORO:Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)•	Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr)•	Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr)•	Resultat per aktie efter skatt 0,06 Kr (-4,64 Kr)•	Tidigare förlustområde visar nu positivt resultat•	Försäljningsökningar inom Business Electronics och Care •	Bruttomarginalen förbättrad•	Rationaliserad organisation med sänkta omkostnader•	Kassaflödet påverkas negativt av 2006 års strukturkostnaderVD Rune Torbjörnsen kommenterar;- Vi kan för andra kvartalet i rad visa ett positivt (EBIT) resultat och Dorogår därmed med vinst under det säsongsmässigt svagaste första halvåret.Resultatförbättringen sker efter ett flertal åtgärder som har sänkt kostnadernaoch framförallt syftat till att resurserna används inom de områden som växer ochsom har störst förutsättningar att visa bra resultat.Vinst för koncernen första halvåretDoro uppvisar en vinst för första halvåret 2007.  Detta är en effekt av attolönsamma enheter avyttrats, kostnadsstrukturen trimmats samtidigt som lönsamhetuppnåtts inom hemtelefoni, tidigare års förlustområde. En kraftig tillväxt inomaffärsområdena Care och Business Electronics, med betydligt högre marginaler,samt en lägre dollarkurs har också bidragit positivt. Omsättningen uppgick till 151 Mkr (208 Mkr)Den lägre omsättningen är en konsekvens av att förlustverksamheterna iAustralien och Polen avyttrats samtidigt som verksamheten inom Affärsområde Homeomstrukturerats för att fokusera på produkter med högre marginaler. Förjämförbar verksamhet var försäljningen ca 9 procent lägre än föregående år menmed en högre andel av försäljningen i affärsområden med hög marginal. Bruttomarginalen har förstärktsGenom att Doros affärsområden med hög bruttomarginal nu står för ca 25 % avomsättningen (föregående år 17 %), samtidigt som produkter med låg marginal inomhemtelefoni successivt avvecklas, har bruttomarginalen förstärkts. Vidare harlagerstyrningen förbättrats vilket minskat lageravskrivningar samtidigt som enlägre dollarkurs bidragit positivt.Omkostnaderna har minskatOmkostnaderna har minskat som ett resultat av avyttrade förlustverksamheter.Därutöver har i juli avslutats ett rationaliseringsprogram som innebärväsentliga kostnadsminskningar. Programmet har även omfördelat Doroskostnadsmassa så att större resurser nu arbetar för tillväxtområdena Care ochBusiness Electronics. Ca 35 % av Doros omkostnadsmassa arbetar nu för dessaaffärsområden mot ca 15 % föregående år.Operativa resultatet (EBIT)  har förbättratsSammantaget har det operativa resultatet förbättrats från en förlust underfjolåret på 20 MSEK till ett positivt resultat. Detta motsvarar en ökning avkoncernens EBIT-marginal med ca 15 procentenheter. Förluster i avyttrade bolagoch övriga kostnader för neddragning och strukturförändring har tagits motreservationer som belastat 2006 års bokslut om totalt 17 Mkr.AffärsområdenDoro arbetar i tre affärsområden; Home, som i huvudsak är hemtelefoni och stårför 75 % av första halvårets omsättning (föregående år 83 %), Care,specialiserad telefoni för äldres behov, 10 % (6 %) samt Business Electronics,huvudsakligen kontorstelefoni, 15 % (11 %). Affärsområde Home har stått för Doros historiska förluster. Genom attomkostnaderna för affärsområde Home nu har bantats och bruttomarginalenförbättrats har detta affärsområde, trots fortsatt prisfall och enomsättningsnedgång om 20 % gått från förlust till en stigande positiv marginal.Under augusti lanserar Doro vidare en ny produktgeneration, NeoBio, medförbättrade marginaler och design.Samtidigt har affärsområdena Care och Business Electronics fått en förstärktorganisation och uppvisar sammanlagt en tillväxt om 27 %.RegionerDoros största marknader är Frankrike (45 % av omsättningen), Norden (35%) och UK(9 %). För specialiserade produkter med hög marginal har en intensifieraddistributörssatsning skett.UtsikterMed stöd av att flertalet nya produkter inom Doros huvudområden lanseras undertredje kvartalet, finns nu möjlighet till en förbättrad resultatutveckling.Balansräkning och KassaflödeKassaflödet är fortsatt negativt, delvis på grund av ovan nämndastrukturkostnader vilka belastade 2006 års resultat men som utbetalats, medtotalt 17 Mkr, under det första halvåret 2007. Vidare har det skett ensäsongsmässigt betingad ökning av rörelsekapitalet om 15 Mkr. Doros tillgängliga låneutrymme är f.n. 55  Mkr och soliditeten 23 %.ModerbolagetModerbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 1,2 Mkr (11Mkr) Resultatet före skatt blev -28 Mkr (-8 Mkr).Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorerDoros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade tillleveransstörningar, kundrelationer samt valutakursfluktuationer. Förutom dessarisker och osäkerhetsfaktorer, vilka är beskrivna i årsredovisningen (sidorna21-22), har inga nya risker av väsentligt karaktär identifierats under dengångna perioden. Kommande rapporterStyrelsen har beslutat att kvartal 3, 2007 rapporteras den 24 oktober samt attbokslutskommunikén 2007 rapporteras den 12 februari 2008. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senasteårsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Dorosrevisorer. För mer information För ytterligare information kontakta:VD Rune Torbjörnsen 0733-730 770 ellerCFO Stefan Sjölin 046-280 50 62Lund, 28 augusti 2007Styrelsen Doro AB (publ)Organisationsnummer 556161-9429Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/ITMagistratsvägen 10SE-226 43 Lund, SverigeTelefon: +46 46 280 50 60www.doro.com Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger enrättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning ochresultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer somföretaget och de företag som ingår i koncernen står införBo Kastensson		Rune Torbjörnsen		Anders Berg	Styrelseordförande		Verkställande Direktör		LedamotTomas Persson 		Jonas Mårtensson Ledamot			LedamotOm DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomfyra business units; Home Electronics, Luba Sports Electronics, BusinessElectronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 ländervärlden över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker,onlinebutiker och sportbutiker. 2006 omsatte bolaget 433 MSEK. Doro-aktien ärnoterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy