Logotype

Försäljningen ökade 52 procent med förbättrad rörelsemarginal

DelårsrapportJanuari-september 2010Pressmeddelande, 9 november 2010Försäljningen ökade 52 procent med förbättrad rörelsemarginalCare Electronics nu över 80 procent av omsättningenViktiga händelser under tredje kvartalet 2010: Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet till 168,8 Mkr (111,1), vilketvar en ökning med 52 procent. Affärsenheten Care Electronics försäljninguppgick till 137,8 Mkr, vilket motsvarade 82 procent av koncernens försäljningunder tredje kvartalet.  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,2 Mkr (7,0).Periodens resultat ökade till 10,7 Mkr (6,4). Resultatet per aktie efter skatt blev 0,56 kr (0,37). Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -21,2 Mkr (1,5). Orderingången uppgick till 205,3 Mkr (139,6), vilket var en ökning med 47procent.  Under tredje kvartalet utökade Doro® samarbetet med distributören 20:20Mobile genom ett omfattande distributionsavtal för Storbritannien, Italien,Turkiet och tillväxtmarknaderna i Östeuropa. Koncernen har även tecknat avtalmed Vodafone i Tyskland om försäljning av modellerna Doro PhoneEasy® 338gsm och342gsm samt med operatören SFR i Frankrike om försäljning av Doro PhoneEasy®410gsm.  Doros momsfordran i Frankrike beräknas att återbetalas under fjärde kvartalet2010.  Efter rapportperioden tecknades ett distributionsavtal med operatören RogersWireless i Kanada gällande distribution av Doro PhoneEasy® 410gsm. VD Jérôme Arnaud kommenterar:”Tredje kvartalet kännetecknades av en rekordhög och allt starkare tillväxt förbåde försäljning och orderingång. Försäljningen ökade på samtliga marknader ochvåra partner visade ett fortsatt ökat intresse för våra produkter och despeciella funktioner som vi erbjuder tillsammans med olika operatörer.Försäljningen inom affärsenheten Care Electronics nästan fördubblades och ökadefrån 69 Mkr under tredje kvartalet 2009 till 138 Mkr. Care Electronics stod för82 procent av koncernens totala försäljning under kvartalet, vilket betyder attvi nu har uppnått vårt strategiska mål att Care Electronics ska utgöra minst 80procent av vår totala försäljning. Resterande andel står affärsenheten HomeElectronics för, som nu är en lönsam verksamhet med positivt kassaflöde.Affärsenheten har nu återhämtat sig efter förlust under 2009. Fortsattakostnadsminskningar inom Home Electronics har resulterat i en vinst på 5,6 Mkrinom denna affärsenhet under tredje kvartalet och 7,6 Mkr under årets förstanio månader. Det är med glädje jag kan meddela att våra mobiltelefoner nu finns att köpa iallt fler länder. I slutet av oktober tecknade vi ett partneravtal medoperatören Rogers Wireless i Kanada. Etableringen i Kanada underlättades av vårmarknadsnärvaro i USA och därigenom får vi förbättrad avkastning på deinvesteringar vi gjorde i samband med produktcertifieringen för regionen. Vi noterar en stadigt förbättrad rörelsemarginal i tredje kvartalet 2010. EBITökade med 89 procent jämfört med motsvarande period förra året. För sjundekvartalet i rad kan vi redovisa positivt resultat och jag är denna gångensärskilt stolt över att rörelsemarginalen nu ligger på 7,8 procent (6,3). Dennaökning är resultatet av en ökad försäljning som ger en bättre täckning av våraomkostnader, däribland investeringar för att förbereda etablering på nyamarknader, marknadsaktiviteter för att stärka varumärket och öka synligheten idetaljistledet samt utveckling av nya produkter och nya modellversioner. Den 1 januari 2010 genomfördes en förändring för att förenkla och effektiviserakoncernens organisation och legala struktur. Detta gav upphov till försenademomsåterbetalningar i Frankrike, vilket i sin tur tillfälligt har påverkatkassaflödet negativt. Denna momsfordran beräknas att återbetalas under fjärdekvartalet.Under denna starka tillväxtperiod har vi även lyckats bibehållaeffektiviteten i vårt logistiksystem. Doro® kommer att fortsätta att visa lönsam tillväxt. Varumärket är väletablerat och har blivit en måttstock i nischen för telekomprodukter som riktarsig till seniorer. Vi har nu Doros varumärke väl positionerat mot seniorer ochen stark ställning hos ledande internationella operatörer.” Fullständig rapport finns bifogad i pdf.Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller  lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande tisdagen den 9 november 2010, kl 07:30 CET.Doro AB | Org. nr. 556161-9429Om DoroDoro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring ochförsäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - enväxande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekomär Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner medförsäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet CareElectronics och har under de senaste åren belönats med flera internationelladesignpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy