Logotype

Delårsrapport Januari – Mars 2014

Lund, 2014-05-12 13:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  


Stabilt EBITDA trots lägre försäljning i Norden och Nordamerika
 

Viktiga händelser under första kvartalet 2014:

 • Orderingången uppgick till 238,0 Mkr (252,2)
 • Nettoomsättningen uppgick till 233,0 Mkr (208,9), en ökning med 11.5 procent.
  Justerat för förvärv minskade försäljningen med 15,4 procent.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,7 Mkr (7,7). Rörelsemarginalen var 2,0 procent (3,7).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,0 Mkr (7,4).
 • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,10 kr (0,38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,8 Mkr (18,3).
 • Ny helårsprognos 2014: Doro räknar med tillväxt under 2014, främst under andra halvåret. CEO Jérôme Arnaud:
Vi fortsätter investera i framtida tillväxt för smartphones

2014 har inletts med en total försäljningstillväxt på 12 procent under det första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, och med en bibehållen marknadsandel. Som vi förutsåg i vår helårsrapport för 2013 minskade dock vår försäljning exklusive IVS och orderingången jämfört med det starka första kvartalet 2013. I USA och Kanada hade vi stora leveranser under det fjärde kvartalet 2013, vilket resulterat i vissa negativa utfasningseffekter under det första kvartalet i år. Därutöver har en vikande marknads-utveckling för featurephones påverkat vår försäljning i Norden. Vår satsning på smartphones, som vi planerar att utöka successivt under året, har ännu inte kunnat kompensera detta.

Vårt EBITDA-resultat under kvartalet ökade till 16,0 Mkr (14,2). EBITDA påverkades po-sitivt av en förbättrad bruttomarginal och negativt av ökade marknadsföringsinsatser. EBIT-resultatet minskade till 4,7 Mkr (7,7) då våra avskrivningar relaterade till produkt-utveckling ökade, till följd av lanseringen av den nya generationen av smartphones.

Vår tillväxtstrategi bygger på att erbjuda mer användarvänliga smartphones och andra uppkopplade enheter anpassade för seniorer som känner sig främmande för ny teknik. Vi har löpande uppföljning på hur deras behov utvecklas och vår nyöppnade butik i Paris är ett steg i att stärka vår direktkontakt med vår målgrupp i konsumentledet. Smartphones är vår väg till en försäljning av produkter med ett högre värde och därmed en fortsatt förbättring av bruttomarginalen. Smartphones har också stärkt våra möjligheter, eftersom de är plattformen för återkommande intäkter från tjänster. Vi fortsätter investera i denna kategori då den kommer bidra till vår tillväxt under andra halvåret 2014 och på längre sikt.

Vår konkurrenskraft inom featurephones är fortsatt stark. I samband med den ledande industrimässan MWC (Mobile World Congress) i februari offentliggjorde vi lanseringen av fyra nya produkter som stärker vårt erbjudande. Vi förväntar oss därför att vår mark-nadsandel för featurephones kommer att öka under andra halvåret 2014, då vi räknar med att bli listade av fler större telekomoperatörer i Europa. Detta ska även ge stöd för vår tillväxt under andra halvåret.

Inom området Care har vi gjort framsteg under det första kvartalet, med leveranser av våra unika mobila Telecare-produkter till återförsäljarledet – dock fortfarande på en måttlig försäljningsnivå. Vår satsning i denna kategori innebär långsiktig potential för oss och vi kan nyttja investeringar som görs när vi utvecklar andra produkter.

Det demografiska skiftet, med en växande andel seniorer, kommer fortsätta att vara en viktig drivkraft för Doro och vår marknad. Då teknologiutvecklingen går i snabbare takt än vad personer över 65 år kan ta den till sig, ser vi en ökad efterfrågan av ett bredare utbud av lättanvända uppkopplade enheter som är anpassade för seniorer.

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
tisdagen den 12 maj 2014, kl 13:30 CET.

 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013 omsatte Doro 1 142,5  Mkr (128,9 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com


  


 

   

 

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy