Logotype

Kallelse till årsstämma 2014

Lund, 2014-04-11 10:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktieägarna i Doro AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 maj 2014 klockan 15.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2014, dels senast tisdagen den 6 maj 2014 klockan 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 6 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligt till adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller genom anmälan på www.doro.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid stämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD MM

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 20 831 174 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Verkställande direktörens redogörelse;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
 13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
 15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier;
 18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 19. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner;
 20. Stämmans avslutande.

RESULTATDISPOSITION (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2013 lämnas med 1,50 krona per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara den 15 maj 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 20 maj 2014.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2014 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Tedde Jeansson, Arne Bernroth, som representerar Nordea Fonder, och styrelsens ordförande Bo Kastensson. Tedde Jeansson är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid stämman: Bo Kastensson (punkt 2).
Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 150 000 kronor vardera (punkt 13).
Styrelseordförande och övriga ledamöter: Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex (6) utan suppleanter (punkt 12). Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Charlotta Falvin och föreslås Fredrik Hedlund. Bo Kastensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (punkt 14).
Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB, (punkt 14).
Revisorsarvode: Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).
Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 15): Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt det antal aktier som vid dagen för årsstämman motsvarar 10% av de i bolaget utestående aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Anledningen till förslaget och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER (PUNKT 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

 1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2015.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5% av samtliga aktier i Bolaget.
 4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda bolagets kassa på.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning (innefattande även eventuell bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare får ej överstiga 13 Mkr. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett teckningsoptionsprogram i enlighet med nedanstående förslag.

Styrelsens utvärdering har visat på flera skäl att införa ett nytt aktierelaterat incitamentsprogram för Doro-koncernens anställda, genom vilket medarbetares belöning återigen knyts till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna
Sammanlagt högst 827 000 teckningsoptioner föreslås emitteras i ett program som omfattar 26 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Teckningsoptionerna kommer, förutom såvitt avser anställda i Frankrike, att tilldelas anställda i så kallade units, där varje unit består av en (1) teckningsoption för vilken marknadsmässigt vederlag utges (beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln, beaktat av årsstämman 2014 beslutad utdelning) och en (1) teckningsoption som ges ut vederlagsfritt. Anställda i Frankrike kommer att erlägga vederlag (beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln, beaktat av årsstämman 2014 beslutad utdelning) för samtliga tilldelade teckningsoptioner. Deltagarna i incitamentsprogrammet är indelade i fyra kategorier, där personerna i varje kategori avses tilldelas teckningsoptioner enligt nedan:

Kategori Med vederlag* Utan vederlag* Totalt max antal Antal personer i kategorin
1 - VD 100 000 100 000 200 000 1
2 - Ledning 32 500 32 500 65 000 5
3 - Regionchefer m fl 13 500 13 500 27 000 3
4 - Övriga 6 500 6 500 13 000 17

* Teckning av s.k. units är endast tillämpligt för anställda utanför Frankrike. För anställda i Frankrike ska vederlag erläggas för samtliga teckningsoptioner sådan anställd tecknar. Detta innebär att totalt högst 585 500 teckningsoptioner kan komma att tecknas mot vederlag och totalt högst 241 500 vederlagsfritt, förutsatt full teckning enligt fördelningen ovan och således ingen teckning av Doro Incentive AB.

Teckningsoptioner kommer i första hand att tecknas av deltagarna i incitamentsprogrammet direkt. I andra hand, till den del de inte tecknas av sådana deltagare, kan teckning komma att ske av Doro Incentive AB, ett helägt dotterbolag till Doro AB, för att senare kunna vidareöverlåtas som en del av incitamentsprogrammet till ett begränsat antal nyanställda på motsvarande ekonomiska villkor som för de anställda som tecknar teckningsoptioner direkt.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 16 februari 2017 till och med 16 mars 2017 till teckning av en aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 125 procent av Doroaktiens volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 19 maj 2014 till och med den 23 maj 2014. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast 30 maj 2014. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Doro AB går upp i annat bolag.

Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren fortfarande är anställd i Doro-koncernen. Innehavaren ingår ett avtal om förköp med Doro Incentive AB innehållande återköpsrätt för det fall att anställningen upphör eller optionsinnehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man. Teckningsoptionerna pantsätts vidare till förmån för Doro Incentive AB som säkerhet för fullgörelsen av teckningsoptionsinnehavarens förpliktelser enligt förköpsavtalet.

Utspädningseffekter och kostnader

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 4,0 procent.

Under antagande om emission och full tilldelning av de föreslagna teckningsoptionerna samt att marknadsvärdet per teckningsoption motsvarar ca 3 kronor beräknas Doro-koncernens totala kostnader i anledning av teckningsoptionsprogrammet att uppgå till maximalt 1,3 miljon kronor.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

                                                   _________________________

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 19 kommer vidare automatiskt att skickas till samtliga

aktieägare som har anmält sig för deltagande i stämman och därvid uppgivit sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.doro.com.

                                                    _________________________

 

                                              Aktieägarna hälsas välkomna till stämman!

                                                               Lund i april 2014

                                                               Doro AB (publ)

                                                                  Styrelsen

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy