Logotype

Delårsrapport januari-juni 2015

Lund, 2015-08-21 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Stark tillväxt och återställda marginaler


Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

April – juni 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 425,8 Mkr (274,1), en ökning med 55,3 procent.
• Försäljningstillväxten exklusive Caretech var 37,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) var 29,3 Mkr (11,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,9 procent (4,3).
• Orderingången var 389,2 Mkr (296,2), en ökning på 31,4 procent.
• Orderboken vid periodens slut uppgick till 209,3 Mkr (82,4), en ökning med 154,0 procent.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,1 Mkr (9,4).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,91 SEK (0,45).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 65,3 Mkr (47,0).


VD-ord

Med god efterfrågan både på vårt hårdvaru- och tjänsteerbjudande och ett återhämtat rörelseresultat, är jag glad över att rapportera en robust försäljningstillväxt på 55 procent eller 37 procent justerat för Caretech, och en rörelsemarginal om 6,9 procent i det andra kvartalet. Hög aktivitetsnivå och tvåsiffrig tillväxt i alla regioner resulterade i en försäljningssiffra om 425,8 Mkr. I DACH-regionen ökade omsättningen med 39,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år, drivet av att allt fler operatörer listar Doros produkter samtidigt som efterfrågan i andra kanaler via vårt dotterbolag IVS har varit god. Norden går fortsatt bra, nu även beroende på ökad efterfrågan på våra Care-tjänster.

Doro har en stark produktportfölj med ett attraktivt produkterbjudande som täcker marknadens krav på såväl enkla som mer avancerade modeller. Vi fortsätter att anpassa vår produktportfölj för att möta marknadens nya krav och för att öka våra volymer och detta syns tydligt i försäljningsutvecklingen.

Rörelseresultatet återhämtade sig under kvartalet, i synnerhet jämfört med första kvartalet, då resultatet påverkades av tunga valutaförluster till följd av otillräcklig valutasäkring. Högre volymer, prisjusteringar för att kompensera för den starkare US dollarn, en högre andel av försäljningen relaterad till tjänster och lägre kostnader som andel av försäljningen medverkade till att lönsamheten återhämtade sig jämfört med första kvartalet.

Caretech fortsätter att utvecklas väl och vi ligger före den plan vi lade vid förvärvet. På den svenska marknaden, där tillväxten drivs av digitaliseringen av kommunernas system för trygghetslarm, har Caretech stärkt sin ställning avsevärt under 2015. Den förbättrade marknadspositionen i Sverige, som under kvartalet uppnåtts genom ett antal nya kontrakt med kommuner, skapar tillsammans med ett förlängt ramavtal med SKL ett gott utgångsläge för ytterligare expansion, såväl i Norden som internationellt. Caretechs marknadsframgångar under första halvåret 2015 visar att bolaget adresserar Care-marknaden effektivt med ett konkurrenskraftigt kunderbjudande.

Eftersom vi fortsätter att öka vår närvaro hos de större operatörerna har vi intensifierat vårt fokus på effektivitet i rörelsekapitalet. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten har som ett resultat av detta, och i kombination med ett återställt rörelseresultat före avskrivningar på 39,7 Mkr, förbättrats och uppgick till 65,3 Mkr i kvartalet.

Under andra kvartalet har rörelsemarginal och kassaflöde återhämtat sig och vi levererade en stark tillväxt. Kvartalets orderingång var 389,2 Mkr, och växte med 31,4 procent och justerat för Caretech med 17 procent. Vi upprepar vår helårsprognos för 2015: Koncernens omsättning och resultat för 2015 förväntas öka, där merparten genereras under andra halvåret.

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef


För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, President and CEO, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 21 augusti 2015, klockan 07:30 CET.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014 omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

 

 

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy